Kto ma prawo do nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej?

Nagroda jubileuszowa stanowi swoiste wyróżnienie, przyznawane pracownikom z długim stażem pracy w danej firmie. Jest to świadczenie materialne, które przysługuje zgodnie z określonymi przepisami, dotyczącymi pracy i płacy.

Zarówno nagroda jubileuszowa, jak i odprawa emerytalna są świadczeniami finansowymi, które nie są uregulowane w Kodeksie pracy. Oznacza to, że nie przysługują one wszystkim pracownikom. Przyznawane są one jedynie określonym grupom zawodowym na podstawie aktów wykonawczych do odpowiednich ustaw.

Reklama

Kto zatem może spodziewać się tych świadczeń?

 • Nauczyciele
 • Pracownicy samorządowi
 • Pracownicy służby cywilnej
 • Pracownicy służby zdrowia
 • Pracownicy urzędów skarbowych
 • Górnicy

Warto zaznaczyć, że nowe przepisy, wprowadzające podwyżki nagrody jubileuszowej, mają zastosowanie wyłącznie do pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Zmiany w nagrodzie jubileuszowej od listopada 2023

Nowe regulacje wprowadzają różnice w wysokości nagrody jubileuszowej w zależności od liczby lat pracy - im dłużej pracownik jest zatrudniony, tym wyższą nagrodę może otrzymać. Wprowadzono także nowy próg, nagroda może wynieść aż 400% miesięcznego wynagrodzenia po 45 latach pracy, co stanowi wyraz uznania dla pracowników o najdłuższych stażach pracy.

Nowe proporcje w nagrodzie jubileuszowej przedstawiają się następująco:

 • 400% miesięcznego wynagrodzenia po 45 latach pracy;
 • 300% miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy;
 • 200% miesięcznego wynagrodzenia po 35 latach pracy;
 • 150% miesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy;
 • 100% miesięcznego wynagrodzenia po 25 latach pracy;
 • 75% miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy.

Jak obliczyć nagrodę jubileuszową?

Obliczając nagrodę jubileuszową, należy uwzględnić wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, a także inne okresy, które mogą być wliczone na podstawie odrębnych przepisów. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu, który uprawnia go do jej otrzymania.

Przy ustalaniu stażu pracy, nie bierze się pod uwagę okresów prowadzenia działalności gospodarczej ani pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Wypłata świadczenia następuje natychmiast po nabyciu do tego prawa.

Odprawa emerytalna w 2023

Oprócz nagrody jubileuszowej, pracownicy sektora publicznego mogą również liczyć na odprawę emerytalną, jeśli spełniają odpowiednie warunki. Odprawa ta jest wypłacana pracownikom, którzy nabędą prawo do emerytury i zakończą stosunek pracy z powodu przejścia na emeryturę. Należy zauważyć, że jednorazowa odprawa pieniężna jest obliczana na podstawie przepisów dotyczących ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Wysokość odprawy zależy od stażu pracy i wynosi:

 • Sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 20 lat;
 • Trzymiesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat;
 • Dwumiesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat;
 • Jednomiesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat.