PHN ustanowił 7-letni program emisji obligacji o wartości nom. do 1 mld złWarszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) podjął uchwałę w sprawie ustanowienia siedmioletniego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1 mld zł w każdym momencie trwania programu, podała spółka. PHN planuje pierwszą emisję na maksymalną kwotę do 200 mln zł w II kw. br.

PHN zawarł także umowy programową z bankami obsługującymi Program, tj. z PKO Bankiem Polskim, Bankiem Pekao, BNP Paribas Bank Polska i Santander Bank Polska.

"Program przewiduje dokonywanie przez spółkę wielokrotnych emisji obligacji, zgodnie z następującymi założeniami:

1. łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych i niewykupionych w ramach Programu nie przekroczy 1 000 000 000 zł;

2. obligacje każdej serii zaoferowane zostaną w drodze oferty niepublicznych, w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, poprzez proponowanie nabycia obligacji skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie wybranych inwestorów instytucjonalnych będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w tym również uprawnionych kontrahentów w rozumieniu art. 3 pkt 39d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

3. obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej i uprawniały ich posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych;

4. obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

5. okres zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy siedmiu lat, z zastrzeżeniem ewentualnej możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w warunkach emisji danej serii;

6. obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst" - czytamy w komunikacie.

Spółka poinformowała także, że planuje dokonać emisji pierwszej serii obligacji w ramach Programu w drugim kwartale 2019 r., z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych.

"Maksymalna wartość emisji ustalona zostanie na poziomie 200 000 000 zł, lub około tej kwoty. Ostateczna decyzja spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez zarząd spółki" - czytamy także.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)