Strategia Vigo 2026 zakłada kontynuację rozwoju na globalnym rynku fotoniki, w tym wspieranie rozwoju segmentów rynku, w których spółka jest obecna oraz poszerzenie zakresu działalności spółki o nowe obszary, podkreślono.

"Zarząd identyfikuje szereg potencjalnych szans biznesowych dostępnych dla spółki w ramach rynku fotoniki, których wykorzystanie może pozwolić na realizację ambicji wzrostowych w perspektywie 2026. Za najbardziej perspektywiczne z potencjalnych inicjatyw wzrostowych spółki zarząd uznaje:

1. Eksplorację rynku detektorów MCT (HgCdTe), w tym ekspansję (geograficzną, segmentową) w obszarach rynku nieobjętych regulacjami wyłączającymi stosowanie rtęci i kadmu w detektorach,

2. Rozwój technologii detektorów i modułów podczerwieni z materiałów powstałych na bazie związków z III i V grupy układu okresowego pierwiastków, zgodnych ze wspólnotową dyrektywą Restriction of Hazardous Substances (RoHS),

3. Rozwój epitaksji materiałów półprzewodnikowych III-V oraz produkcji źródeł bliskiej podczerwieni (laserów VCSEL),

4. Rozwój technologii źródeł podczerwieni,

5. Rozwój technologii systemów optoelektronicznych i fotonicznych układów scalonych dla średniej oraz krótkiej podczerwieni,

6. Rozwój technologii matryc detektorów podczerwieni" - czytamy w komunikacie.

Realizacja strategii VIGO 2026 podzielona jest na dwa etapy. W I etapie, obejmującym lata 2021-2023, spółka zamierza się koncentrować na: kontynuacji rozpoczętych projektów rozwojowych, w tym technologii fotonicznych układów scalonych, detektorów z materiałów III-V, epitaksji materiałów półprzewodnikowych, technologii źródeł podczerwieni, rozwoju bazy technologicznej i technicznej, wspólnych dla kluczowych inicjatyw prowzrostowych poprzez inwestycje w R&D oraz uniwersalną infrastrukturę, a także dokonaniu, m.in. w oparciu o efekty projektów R&D, analizy sytuacji rynkowej, wyboru najbardziej perspektywicznych i najlepiej rokujących inicjatyw wzrostowych, oraz przygotowaniu planu inwestycyjnego niezbędnego dla ich realizacji. W II etapie spółka będzie koncentrować się na wdrożeniu najbardziej perspektywicznych inicjatyw wzrostowych, podano również.

"Ponadto spółka zamierza kontynuować ekspansję na nowe rynki geograficzne i produktowe, w tym inwestować w rozwój własnych struktur sprzedaży na kluczowych rynkach. Ambicją spółki jest utrzymanie tempa wzrostu przychodów na poziomie 20-30% rocznie oraz wysokiej rentowności podstawowej działalności operacyjnej, w tym marży brutto na sprzedaży powyżej 60% oraz rentowności EBITDA powyżej 40%" - czytamy dalej.

Potencjał wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz EBITDA spółki w okresie 2021-2023 szacowany jest odpowiednio na:

1. 67 mln zł przychodów i 29,5 mln zł EBITDA w 2021 r,

2. 80 mln zł przychodów i 33,5 mln zł EBITDA w 2022 r.

3. 100 mln zł przychodów i 40 mln zł EBITDA w 2023 r., wymieniono.

Dla osiągnięcia celów strategicznych spółka planuje, w okresie 2021-2023, inwestycje w badania i rozwój oraz infrastrukturę techniczną w wysokości 30-40 mln zł rocznie, finansowane ze środków własnych oraz dofinansowania publicznego do prac badawczo-rozwojowych, zaznaczono również.

"Mając na uwadze potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji przyjętej strategii zarząd podjął decyzję o zmianie polityki dywidendowej, która zakłada rekomendowanie przez zarząd walnemu zgromadzeniu spółki niewypłacanie dywidendy w okresie realizacji strategii oraz inwestowanie wypracowanych zysków w przyspieszenie rozwoju spółki" - podsumowano.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

(ISBnews)