"Upoważnia się zarząd spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, w tym m.in. do nabywania w terminie do 31 grudnia 2016 roku, nie więcej niż 103.000 sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za kwotę łączną nie wyższą niż 46 350 000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 ksh. 2" - czytamy w projektach uchwał.

Na sfinansowanie nabycia akcji własnych walne wydzieli z kapitału zapasowego kwotę 46 350 000,00 zł i przekaże ją na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych.

"Cena minimalna, za którą spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1,00 zł za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji).  Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 450,00 zł za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 ksh, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki" - czytamy dalej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Udział grupy kapitałowej w rynku hurtu aptecznego w I półroczu 2015 roku wyniósł średnio 29,2%.