statystyki

Bankowość

Kredyt

wróć do działu: Bankowość »

Kredyt – umowa między bankiem a kredytobiorcą, w której bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie środki pieniężne przeznaczone na oznaczony cel. Kredytobiorca natomiast zobowiązuje się do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Umowa kredytu powinna być udzielona na piśmie.

Umowa kredytu powinna zawierać:

  • strony umowy,
  • kwotę i walutę kredytu,
  • cel na który mają być przeznaczone środki uzyskane z kredytu,
  • zasady i terminy spłaty kredytu,
  • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,
  • określenie zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • określenie uprawnień banku w zakresie kontroli wykorzystania kredytu i jego spłaty,
  • termin s sposób wypłaty kwoty kredytu przez bank,
  • wielkość i sposób opłacenia prowizji.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty