statystyki

Giełda

Obligacje zamienne

wróć do działu: Giełda »

Obligacje zamienne (ang. convertible bond) – są to papiery wartościowe uprawniające posiadacza do zamiany ich na akcje. Obligacje zamienne są rodzajem złożonych instrumentów finansowych, które posiadają składnik dłużny oraz element pochodny, czyli prawo do zamiany długu na udziały.

Obligatariusz (posiadacz obligacji) ma prawo, w ustalonych warunkach, żądać zamiany obligacji na akcje.

Wartość obligacji zamiennej stanowi wartość długu (z odsetkami) oraz opcji zamiany określonej przez:

  • określenie na co można wymienić obligacje,
  • określenie warunków czasowych wymiany,
  • określenie stosunku wymiany obligacji na akcje,
  • określenie ceny, po jakiej papier udziałowy jest obejmowany w ramach wykonania opcji.

Emisja obligacji zamiennych może być przeprowadzona tylko wtedy, gdy statut spółki przewiduje taką możliwość. Decyzja o emisji obligacji zamiennych może być podjęta wyłącznie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w drodze uchwały i powinna być wpisana do rejestru sądowego.

Emisję obligacji zamiennych można traktować jako rozłożone w czasie podwyższenie kapitału podstawowego (akcyjnego).

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty