Współczynnik Sharpe’a liczy się jako stosunek różnicy historycznej stopy zwrotu i stopy zwrotu wolnej od ryzyka do odchylenia standardowego stóp zwrotu funduszy w danym okresie.

Gdzie:

Rh – historyczna stopa zwrotu w danym okresie, Rf – stopa zwrotu wolna od ryzyka w danym okresie, σR – odchylenie standardowe stop zwrotu w danym okresie.

Wyższa wartość współczynnika Sharpe’a wyższą stopę zwrotu na miarę ryzyka w danym okresie.

Zobacz też: