Wspólnota mieszkaniowa to jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna). Jako ułomna osoba prawna wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej wprowadzone zostało na mocy ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r., która jest uszczegółowieniem przepisów o współwłasności zawartych w art. 195-221 Kodeksu Cywilnego.

Z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa powstaje z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu w danym budynku, przez co powstają dwie nieruchomości: lokalowa i budynkowa.

Wspólnota mieszkaniowa jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) płaconego od uzyskanych dochodów z np. odsetek od lokat bankowych, wpływów z dzierżawy nieruchomości wspólnej.

Reklama

Istnieją dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych: