statystyki

Inne

Fundusz inwestycyjny

wróć do działu: Inne »

Fundusz inwestycyjny – jest to osoba prawna działająca na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przedmiotem działalności funduszu inwestycyjnego jest lokowanie zebranych od inwestorów środków pieniężnych w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Fundusze inwestycyjne zbierają środki pieniężne poprzez oferowanie [Jednostki uczestnictwa|jednostek uczestnictwa] lub certyfikatów inwestycyjnych. Zebrane środki inwestowane są w określone Papiery wartościowe, [instrumenty rynku pieniężnego] i inne prawa majątkowe.

Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

Organami funduszu inwestycyjnego są: towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI), rada inwestorów lub zgromadzenie inwestorów.

Głównymi kryteriami podziału funduszy inwestycyjnych jest ich forma prawna i polityka inwestycyjna. Podział funduszy pod względem prawnym określono w ustawie o funduszach inwestycyjnych na trzy podstawowe typy:

  • Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO),
  • Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO),
  • Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ).

Pod względem polityki inwestycyjnej fundusze dzielą się na:

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty