Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 z 28 kwietnia ubiegłego roku.

Jak wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) obecnie obowiązujące rozporządzenie dało podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej dopuszczonej przez Komisję Europejską do 30 czerwca tego roku. Tymczasem na początku lutego tego roku Komisja Europejska zdecydowała się wydłużyć możliwość udzielania pomocy do 31 grudnia tego roku, stąd konieczność zmiany rozporządzenia.

Jak czytamy w OSR, Komisja Europejska z uwagi m.in. na drugą falę pandemii COVID-19, jak również w związku z potrzebą zwiększenia pułapów pomocy, które okazały się niewystarczające, podniosła maksymalną wysokość pomocy jaka może być udzielona jednemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w sektorze rybołówstwa lub akwakultury do wysokości 270 tys. euro oraz w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych do wysokości 225 tys. euro. Z kolei pułap pomocy w pozostałych przypadkach podniesiony został do 1,8 mln euro.

"Proponowana zmiana skutkować będzie zwiększeniem środków przeznaczonych na finansowanie programu pomocowego wprowadzonego rozporządzeniem z dnia 28 kwietnia 2020 r. o ok. 517 mln zł" - czytamy w OSR.

Źródłem finansowania zmiany będą środki funduszy UE dostępne w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020.