"Kierowanie nowotworzoną jednostką policji powierzono komendantowi CBZC, jako organowi podległemu komendantowi głównemu policji, który jednocześnie staje się bezpośrednim przełożonym policjantów CBZC. Komendanta CBZC będzie powoływał, spośród oficerów policji, i odwoływał minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek komendanta głównego policji, natomiast zastępców komendanta CBZC będzie powoływał, spośród oficerów policji, i odwoływał komendant główny policji na wniosek komendanta CBZC" – czytamy w komunikacie.

Komendant CBZC będzie posiadał również pełne kompetencje kadrowo-szkoleniowe w stosunku do policjantów CBZC.

Ustawa wprowadza zmiany w procedurze naboru do służby w policji, które mają na celu umożliwienie prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie bezpośrednio do służby w jednostce zwalczania cyberprzestępczości - dodany zostaje etap sprawdzenia wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego z tego zakresu, podano także.

Rozszerzono katalog przestępstw, w przypadku których możliwe jest zastosowanie kontroli operacyjnej, o przestępstwa określone w przepisach Kodeksu karnego takich jak:

Reklama

– elektroniczna korupcja seksualna małoletniego,

– propagowanie pedofilii,

– fałszywy alarm,

– hacking komputerowy, czyli bezprawne uzyskanie informacji,

– niszczenie danych informatycznych,

– sabotaż komputerowy – zakłócenie systemu,

– zakłócenie pracy w sieci,

– bezprawne wykorzystanie programów i danych,

– kradzież z włamaniem,

– oszustwo komputerowe.

W ustawie uregulowano także kwestie związane z kierowaniem policjantów na przeszkolenie, do szkoły, na studia wyższe lub podyplomowe w kraju lub za granicą, a także na aplikacje w zawodach prawniczych, realizowane poza jednostkami szkoleniowymi policji. Przepisy zakładają zawarcie umowy, gdy koszt nauki przekraczać będzie kwotę sześciokrotności wysokości wynagrodzenia minimalnego. Określono także przypadki, w których powstanie konieczność zwrotu kosztów poniesionych na naukę oraz możliwość zwolnienia z obowiązku zwrotu – w szczególnych przypadkach uzasadnionych sytuacją życiową, rodzinną lub materialną.

Policjant pełniący służbę na stanowisku związanym z bezpośrednim zwalczaniem cyberprzestępstw będzie miał prawo do świadczenia dodatkowego związanego z pełnieniem takiej służby w wysokości od 70 do 130 % przeciętnego uposażenia policjantów.

W ustawie znalazły się także przepisy, uprawniające organy postępowania karnego do zajmowania środków na rachunkach bankowych, gdy zostały one zatrzymane jako dowód, a także wydłużenie do roku (dwa razy po 6 miesięcy) czasu blokowania środków na rachunkach bankowych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej lub blokowania transakcji – w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Ustawa zakłada przekazanie z budżetu państwa, w okresie 10 lat, środków na utworzenie służby zwalczania cyberprzestępczości w łącznej kwocie 4,43 mld zł, co ma zapewnić unowocześnienie wyposażenia i sprzętu, możliwość budowy siedziby nowej jednostki organizacyjnej policji oraz umożliwi wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy zapobiegających i zwalczających cyberprzestępczość.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.