Obligacje oszczędnościowe nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, mogą być przedmiotem obrotu na rynku nieregulowanym pomiędzy wspomnianymi wyżej podmiotami. Mogą być zbywane na podstawie umowy sprzedaży lub darowizny.

Obligacje oszczędnościowe sprzedawane są w cenie nominalnej równej 100 zł. Są to obligacje dwuletnie, czteroletnie i dziesięcioletnie. Należność z tytułu odsetek jest wypłacana w dniu wykupu obligacji.

Zobacz też: