CIT funkcjonuje na podstawie ustawy z 15 lutego 1992 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ) oraz szeregu rozporządzeń wydanych przez Ministra Finansów.

W przypadku podatku CIT podstawę opodatkowania stanowi dochód osiągnięty przez osobę prawną w danym roku podatkowym. Istnieje możliwość dokonania pewnych odliczeń takich jak np. darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 proc.

Obecnie stawka podatku CIT ustalona jest na poziomie 19 proc.. W przypadku zaniżenia przez podmioty wysokości zobowiązania podatkowego ustawa przewiduje też 50 proc. stawkę karną.

Podatek CIT rozliczany jest po zakończeniu roku podatkowego. Wstępne zeznanie podatkowe składane jest do końca trzeciego miesiąca roku następnego. Zeznania o ostatecznej wysokości dochodu podatnicy są obowiązani przedłożyć w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, ale nie później niż przed upływem dziewięciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego.