W Polsce nadawaniem i rejestrowaniem kodów ISIN zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).

Kod ISIN jednoznacznie określa papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, takie jak np.: akcje, obligacje skarbowe, bony skarbowe, opcje notowane na giełdzie, certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru, ETF-y, produkty strukturyzowane oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Kod ISIN składa się z 12 znaków. Pierwsze dwa znaki to dwuliterowy kod kraju, zgodny ze standardem ISO 3166. Następne 9 znaków składa się z liter i cyfr, które niosą informację na temat konkretnego papieru. Ta część kodu ISIN nadawana jest w obrębie danego kraju. Ostatni znak w kodzie ISIN to cyfra kontrolna.

Zobacz też