Według kodeks spółek handlowych do instytucji finansowych zaliczamy:

  • domy maklerskie,
  • fundusze emerytalne,
  • fundusze inwestycyjne,
  • fundusze powiernicze,
  • narodowy fundusz inwestycyjny,
  • towarzystwa emerytalne,
  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub powierniczych,
  • zakłady ubezpieczeń,

mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Instytucja finansowa według Prawa Bankowego to:

"podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie: