Przedterminowy wykup – jest to wykup obligacji przed terminem zapadalności. Wszystkie papiery dłużne, zarówno skarbowe jak i korporacyjne czy komunalne, mogą zawierać klauzulę przedterminowego wykupu. Zapis ten pozwala emitentowi wykupić walory przed upływem pierwotnego okresu zapadalności obligacji. Klauzula przedterminowego wykupu musi być zapisana w liście emisyjnym.

Zobacz też: