Dokument ten prezentuje założenia przyszłej ustawy medialnej i został skierowany do prekonsultacji, które potrwają do 23 września 2024 r. "Proponuje się uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych, a co za tym idzie likwidację obowiązku ponoszenia tych opłat przez gospodarstwa domowe oraz inne podmioty zobowiązane do ich uiszczania" - czytamy w dokumencie.

0,09 proc. PKB na wolne media

"Mając powyższe na uwadze, proponuje się oparcie ustawowego mechanizmu ustalania wysokości finansowania budżetowego o wysokość PKB. Proponuje się, aby na finansowanie działań mających na celu realizację misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji corocznie przeznaczać wydatki z budżetu państwa w wysokości zbliżonej do obecnej, tj. na poziomie 0,09 proc. PKB" - podano także.

Reklama

Oznacza to, że kwota środków publicznych przeznaczona na realizację misji publicznej, przy założeniu poziomu PKB określonego na rok 2024, wynosiłaby około 3,4 mld zł. Wskazano także na konieczność opracowania przejrzystych procedur oraz kryteriów przekazywania środków finansowych mediom publicznym i zaproponowano, aby środki finansowe przeznaczane na realizację misji publicznej przekazywane były na rachunek zarządzany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT).

"Środki finansowe byłyby więc dzielone między jednostki publicznej radiofonii i telewizji przez KRRiT, w oparciu o ustalony z wyprzedzeniem plan, uwzględniający postanowienia zawarte w kartach powinności, które przyjmują formę porozumienia między KRRiT a nadawcą publicznym" - czytamy także.

Likwidacja abonamentu. Co w zamian?

Wśród możliwych do zaproponowania rozwiązań w tym zakresie wskazano wskaźnik oparty o:

- parametry przyjęte w obecnym systemie pomocy publicznej dla nadawców publicznych, a więc ustanawiający wysokość środków publicznych, które miałyby być przekazywane z budżetu w oparciu o liczbę gospodarstw domowych oraz wysokość opłaty abonamentowej obowiązującej w chwili wprowadzania nowego rozwiązania. Jednocześnie konieczne byłoby określenie obowiązkowej corocznej waloryzacji środków przyznawanych na cele realizacji misji publicznej w oparciu o wskaźnik inflacji;

- wartość produktu krajowego brutto: wysokość wpływów z podatku VAT od działalności reklamowej. Możliwe wydaje się również rozwiązanie, w wyniku którego do ustawy zostanie wprost wpisana kwota finasowania publicznego (w oparciu o wyliczenia przedstawione szczegółowo w uzasadnieniu do ustawy) w pierwszym roku obowiązywania ustawy, wraz z obligatoryjnym obowiązkiem waloryzowania jej w oparciu o wskaźnik inflacji w kolejnych latach, wymieniono także.