W praktyce funkcjonowania zakładów pracy są widoczne co najmniej dwie ścieżki interpretowania nowych przepisów o badaniu trzeźwości pracowników, oparte na różnych kierunkach interpretacji tej samej regulacji. Skłania to do refleksji co do potrzeby modyfikacji przyjętych unormowań, tak aby w sposób jasny i kompleksowy wskazywały one, kiedy pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania tych badań samodzielnie, bez konieczności angażowania służb powołanych do ochrony porządku publicznego.

Od wielu lat oczekiwano wprowadzenia regulacji, która umożliwi pracodawcom samodzielne wykonywanie badań weryfikujących trzeźwość pracowników.