W całej Unii Europejskiej odsetek wolnych w stosunku do wszystkich miejsc pracy wzrósł do 1,8 proc. w pierwszym kwartale 2016 roku. Rok wcześniej, podobnie jak w poprzednim kwartale, było to 1,7 proc.

W strefie euro wskaźnik wakatów w pierwszym kwartale 2016 roku wynosił 1,4 proc. w przemyśle i budownictwie, oraz 2,0 proc. w usługach. W całej Wspólnocie, wskaźnik ten kształtował się na poziomie 1,4 proc. w przemyśle i budownictwie i 2,1 proc. w usługach.

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane porównawcze, najwyższy odsetek wolnych miejsc pracy w pierwszym kwartale 2016 roku odnotowano w Belgii (2,6 proc.). W belgijskim przemyśle i budownictwie na pracowników czekało 2,6 proc. wszystkich miejsc pracy dostępnych w tych branżach. Jeszcze większy odsetek wakatów był usługach, gdzie wskaźnik nieobsadzonych miejsc pracy wynosił aż 3,4 proc.

Kolejne były Czechy, Niemcy i Szwecja ze wskaźnikiem na poziomie 2,5 proc..

Najniższy wskaźnik wolnych miejsc pracy był w Grecji ( 0,2 proc.), Hiszpanii i Portugalia (po 0,7 proc.). i Polsce (0,8 proc.).

W porównaniu z ubiegłym rokiem, wskaźnik wolnych miejsc pracy w pierwszym kwartale 2016 roku wzrósł w dwudziestu dwóch państwach członkowskich, a spadł w trzech. Także w trzech utrzymał się na poziomie sprzed roku.

Największy wzrost odnotowano na Malcie (+1,2 pp), na Łotwie (1,0 pp) i Czechach (0,8 pp). Jedyne spadki odnotowano w Grecji (-0,6 pp pomiędzy czwartym kwartale 2014 i IV kwartału 2015 roku), Irlandii i na Cyprze (zarówno -0,1 pp).

Wskaźnik wakatów w 1 kw. 2016 r.