"Program Konwergencji. Aktualizacja 2017" ma zostać przyjęty przez rząd do końca kwietnia br. W dokumencie przekazanym dziennikarzom podczas środowej konferencji w MF zaznaczono, że deficyt sektora finansów publicznych w 2017 r. wyniesie 2,9 proc. PKB, w 2018 r. 2,5 proc. PKB, w 2019 r. 2,0 proc., a rok później 1,2 proc. PKB. Dług sektora finansów publicznych w tych latach wyniesie odpowiednio: 55,3 proc. PKB, 54,8 proc. PKB, 54 proc. PKB oraz 52,1 proc. PKB.

Zaznaczono, że średniookresowy cel budżetowy (MTO), czyli deficyt strukturalny (obliczony dla sytuacji wykorzystania pełnego potencjału gospodarki) na poziomie 1 proc. PKB zostanie osiągnięty w 2021 r. "Zarządzanie długiem będzie się odbywało w warunkach stopniowego ograniczania deficytu oraz niepewności na rynkach finansowych" - wyjaśniono.

Założenia przewidują, że PKB w 2017 r. wzrośnie o 3,6 proc., w roku 2018 o 3,8 proc., a w 2019 i 2020 po 3,9 proc. "Podstawowym czynnikiem wzrostu będzie popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych. W horyzoncie Programu realne tempo wzrostu PKB będzie stopniowo przyspieszać, do 3,9 proc. w latach 2019-2020" - przewiduje "Program Konwergencji. Aktualizacja 2017".

Obecny na konferencji wiceminister finansów Leszek Skiba powiedział, że przygotowana przez resort prognoza jest "optymistyczna, ale nie nadmiernie optymistyczna". Wyjaśnił, że wzrost gospodarczy w Polsce bazuje z jednej strony na wzroście spożycia indywidualnego, a z drugiej na wzroście inwestycji. "Ta dynamika wzrostu inwestycji jest dosyć silna (...). Mamy istotny czynnik, jakim jest lepsze wykorzystanie środków europejskich" - podkreślił.

Resort finansów zakłada, że w 2017 r., w efekcie oczekiwanego przyspieszenia w wydatkowaniu środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-20, inwestycje zwiększą się - w ujęciu rocznym - realnie o 7,2 proc. Wzrost na zbliżonym poziomie ma utrzymać się w kolejnych latach prognozy.

"Oczekuje się kontynuacji poprawy sytuacji na rynku pracy, która sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń w sektorze rynkowym. Od 2017 r. średnioroczne zmiany CPI będą stopniowo podążać w kierunku celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. - PAP), którego osiągnięcie zakłada się w 2020 r." - napisano.

Przewidziano, że w 2017 r. inflacja wyniesie 1,8 proc., w 2018-2019 r. - 2,3 proc., a w 2020 r. wzrost cen przyspieszy do 2,5 proc. Założono ponadto, że przeciętna stopa bezrobocia (BAEL) spadnie z 5,7 proc. w tym roku do 4 proc. w 2020 r. Natomiast wynagrodzenia w gospodarce narodowej będą rosły w latach 2017-2020 odpowiednio o 4,8 proc. 4,7 proc., 5,1 proc. i 5,3 proc.

Skiba zaznaczył, że wzrost wynagrodzeń jest wyraźny, niemniej płace nie rosną nadmiernie. "Wynagrodzenia w Polsce zbliżają się do poziomu średniej europejskiej, ale nie rosną powyżej wzrostu wydajności polskiej gospodarki" - powiedział wiceminister. Dodał, że gdyby tak było mielibyśmy problem z konkurencyjnością.

Zgodnie z dokumentem dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych będą determinowane sytuacją gospodarczą i działaniami uszczelniającymi system podatkowy. "Najistotniejsze z realizowanych i planowanych działań w tym obszarze w latach 2017-18 zaprezentowane zostaną w Załączniku do Programu" - napisano.

Skiba wyjaśnił, że założono, iż w 2018 r. uszczelnienie systemu podatkowego przyniesie ok. 8 mld zł, w 2019 r. - ok. 6 mld zł, a w 2020 r. - ok. 4 mld zł. "To cel dla ministerstwa finansów" - podkreślił.

Ministerstwo przewiduje wzrost dochodów finansowanych z UE w latach 2017-19 do 1,8-1,9 proc. PKB z 0,8 proc. PKB w 2016 r., w 2020 r. dochody z UE założono na poziomie 1,3 proc. PKB. Natomiast wydatki sektora finansów publicznych w latach 2017-2020 będą stanowić odpowiednio 43,3 proc. PKB, 43,4 proc. PKB, 42,7 proc. PKB i 41,3 proc. PKB.

"Prognoza wydatków sektora jest w każdym z lat spójna ze stabilizującą regułą wydatkową zapisaną w ustawie o finansach publicznych, tj. uwzględnia wymagane dostosowanie do limitu wydatków wynikającego z reguły. Od 2018 r., tj. dla lat nieobjętych ustawą budżetową, przyjęto poziom wydatków zgodny z maksymalnymi limitami wynikającymi ze stabilizującej reguły wydatkowej, tj. przyjęto założenie o pełnej realizacji wydatków kasowych budżetu państwa" - wyjaśniono.

"Poziom inwestycji publicznych będzie kształtowany przez wieloletnie programy rządowe, w szczególności w obszarze infrastruktury, oraz realizację perspektywy finansowej 2014-2020. Kształtowanie się funduszu wynagrodzeń państwowych jednostek budżetowych, odbędzie się w ramach limitu wydatków przewidzianego przez regułę wydatkową, przy zachowaniu aktualnie istniejących systemów indeksacji dla części pracowników sektora" - czytamy w dokumencie.

"W zakresie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej założono, że po przewidzianym w ustawie budżetowej na rok 2017 wzroście funduszu wynagrodzeń (1,3 proc.), w 2018 r. nastąpi ich +zamrożenie+, a w kolejnych latach fundusz będzie indeksowany inflacją z roku poprzedniego" - dodano.

Dokument odnosi się do rekomendacji Rady Ecofin z lipca ubiegłego roku, która zaleciła Polsce: o ograniczenie deficytu strukturalnego po 0,5 pkt. proc. PKB w 2016 r. i 2017 r.; wzmocnienie ram budżetowych, w tym ustanowienie niezależnej rady fiskalnej; o poprawę ściągalności podatków, w tym ograniczenie nadmiernego stosowania obniżonych stawek VAT.

MF poinformowało, że "Polska realizuje wymogi dochodzenia do średniookresowego celu budżetowego (MTO)", w Programie przedstawiony zostanie kolejny pakiet działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017-18 oraz kierunki na lata 2019-20.

"W ocenie Polski brak przesłanek ekonomicznych i prawnych do zastąpienia funkcjonujących instytucji fiskalnych nowo utworzoną radą fiskalną" - napisano.

Aktualizacja programu konwergencji jest częścią Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP). Plan ten jest uchwalany przez rząd do końca kwietnia danego roku i stanowi podstawę przygotowywania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. Od 2014 r. WPFP obejmuje dwie części: program konwergencji oraz cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.

Co roku państwa UE przesyłają Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin aktualizacje programów stabilności lub konwergencji. Na podstawie analizy tych dokumentów Ecofin wydaje zalecenia dla polityk gospodarczych państw członkowskich, które należy uwzględnić przy projektowaniu budżetów na kolejny rok.