Zysk netto Vindexusa wzrósł r: r do 9,68 mln zł w I poł. 2017 r.


Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Vindexus odnotował 9,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 7,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 11,95 mln zł wobec 9,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,72 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 26,3 mln zł rok wcześniej.
"W pierwszym półroczu 2017r. Grupa uzyskała wyższe wyniki niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Suma aktywów zwiększyła się o 24,29% w stosunku do stanu na koniec 2016r. Jest to wynikiem inwestycji dokonanych w pierwszym półroczu b.r. Odnotowano wzrost przychodów oraz zysków. Przychody z działalności operacyjnej Grupy wzrosły o 16,80%, a zysk netto o 22,31% stosunku do okresu porównawczego. Zwiększył się stan zobowiązań wymagalnych o ok. 64% w stosunku do stanu na 31.12.2016r., przy jednoczesnym wzroście stanu gotówki, która była pięciokrotnie wyższa od gotówki posiadanej na koniec 2016r. W cash flow wypracowano nadwyżkę w kwocie ok. 34,5 mln zł, która zostanie wykorzystana na inwestycje w portfele wierzytelności w okresach następnych" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.
Uzyskane w prezentowanym okresie wyniki potwierdzają słuszność strategii funkcjonowania Grupy, a w szczególności konsekwencję i ostrożność jej działania. Dotyczy to zarówno polityki w zakresie realizacji zakupów wierzytelności jak i pozyskiwania finansowania dla poszczególnych jednostek Grupy, podano także.
Vindexus podał, że w I poł. br. oraz do dnia publikacji raportu na nabycie nowych wierzytelności przeznaczył kwotę ponad 9,9 mln zł, w tym zakupy dla Future NSFIZ stanowiły 32%, do GPM Vindexus NSFIZ 10%, a do funduszu Alfa NSFIZ 58%. Podobnie jaki w 2016 roku, przeważają nabycia dotyczyły wierzytelności bankowych.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 2,37 mln zł wobec 2,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)