W czerwcu minionego roku - z inicjatywy Nowoczesnej - Sejm ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. W ten sposób posłowie chcą uczcić 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych i oddać hołd pierwszym parlamentarzystkom.

Rosa mówiła na konferencji prasowej w Sejmie, że w Roku Praw Kobiet Nowoczesna chce spotykać się z kobietami w całej Polsce, by rozmawiać o ich prawach, a także problemach, z którymi zmagają się na co dzień. "Będziemy to robić na różne sposoby. Chcemy rozmawiać zarówno w Sejmie, jak i w całej Polsce; składać projekty ustaw, pisać interpelacje. Chcemy spotykać się w każdym mieście, gminie, powiecie" - oświadczyła posłanka.

Zapowiedziała też, że Nowoczesna złoży w Sejmie projekt ustawy o przemocy ekonomicznej.

Projekt Nowoczesnej wprowadza do Kodeksu karnego pojęcie przemocy ekonomicznej. Według projektu, przemocą ekonomiczną jest zachowanie mające na celu uzależnienie od siebie, wymuszenie określonych zachowań lub poniżenie osoby najbliższej lub osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym poprzez ograniczenie dostępu, korzystania lub dysponowania jej zasobami finansowymi lub majątkowymi, lub zasobami finansowymi lub majątkowymi wspólnego gospodarstwa domowego, lub poprzez ograniczenie możliwości nabywania przez tę osobę zasobów finansowych lub majątkowych.

Według projektu nowelizacji, kto stosuje przemoc ekonomiczną, będzie podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jak zauważyli projektodawcy, Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy domowej i przemocy wobec kobiet z 2011 r., ratyfikowana przez Polskę w kwietniu 2015 r., wymienia cztery podstawowe rodzaje przemocy: fizyczną, psychiczną, seksualną i ekonomiczną. Mimo to polskie prawo dotychczas nie zawierało pojęcia przemocy ekonomicznej.

Projektowana ustawa poszerza także katalog źródeł, z których można prowadzić egzekucję alimentów, o środki na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych.

Projekt zwiększa też wysokość i dostępność świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Obecnie prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Nowoczesna chce podniesienia kwot wyznaczających progi uprawniające do poboru świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 1450 zł na osobę. Według projektu, także świadczenia przysługujące z funduszu alimentacyjnego będą wyższe - w wysokości do 1000 zł miesięcznie (a nie do 500 zł miesięcznie, jak jest obecnie).

Zdaniem projektodawców, biorąc pod uwagę dynamikę cen i wynagrodzeń na przestrzeni ostatnich 10 lat, waloryzacja tych kwot wydaje się koniecznością.