Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Wartość podatku bankowego, które banki uiszczają od 23 miesięcy wynosiła pomiędzy 283,5 mln zł a 314,5 mln zł miesięcznie. Łącznie banki zapłaciły 6 828,5 mln zł podatku, z czego w 2017 roku 3 630,5 mln zł tj. o 432,5 mln zł więcej niż w roku 2016, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
"W 2017 roku banki wypracowały zysk w wysokości 13,6 mld zł. Jest to 2,3% niższy wynik niż na koniec grudnia 2016 r., jednak różnica ta wynika przede wszystkim z jednorazowego zdarzenia mającego miejsce w czerwcu 2016 r. - sprzedaży akcji Visa Europe (+2 mld zł). Negatywny wpływ na wynik banków w stosunku do zeszłego roku miał również dłuższy okres obowiązywania podatku bankowego w roku 2017, który był pierwszym pełnym rokiem jego obowiązywania" - czytamy w komunikacie.
W 7 bankach odnotowano spadek podstawy opodatkowania w okresie od grudnia 2016 roku do grudnia 2017 roku. Przede wszystkim są to banki istotnie zaangażowane w mieszkaniowe kredyty walutowe denominowane bądź indeksowane do franka szwajcarskiego. Spadek ten wynika więc z aprecjacji złotego względem szwajcarskiej waluty, co zmniejsza wartość bilansową portfela kredytów walutowych, podano także.
"W 2017 roku 18 banków i 3 oddziały instytucji kredytowych płaciło podatek bankowy. Banki, te pod względem aktywów stanowią 74,1% aktywów sektora bankowego. W 2017 r. nie zaobserwowano nadmiernego zwiększania pozycji zmniejszających podstawę opodatkowania" - czytamy dalej.
Według KNF, transakcja sprzedaży udziałów Visa Europe odzwierciedlona została w znacznie gorszym wyniku z pozostałych operacji finansowych. Z kolei zwiększone koszty działania i amortyzacja wynikają przede wszystkim ze zwiększonych kosztów pracowniczych (wzrost o 5,8%, tj. 0,9 mld zł) oraz kosztów ogólnego zarządu (wzrost o 2,8%, tj. 0,5 mld zł), w tym z tytułu podatku bankowego: +13,5%, tj. 0,4 mld zł.
Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych, która weszła w życie 1 lutego 2016 roku, zobowiązała banki do płacenia podatku w wysokości 0,0366% miesięcznie wielkości aktywów pomniejszonych o: 4 mld zł, fundusze własne banków, obligacje skarbowe znajdujące się w portfelu banków, aktywa nabyte od NBP stanowiące zabezpieczenie kredytu refinansowego udzielonego przez NBP, środki banków spółdzielczych utrzymywane na rachunkach w bankach zrzeszających.
(ISBnews)