Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Cognor Holding zdecydowali o przeznaczeniu 11,86 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,1 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Cognor Holding S.A., postanawia dokonać podziału zysku netto w kwocie 46 120 975,43 zł za rok obrotowy 2017, w następujący sposób:
1) kwotę 11 861 566,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. 0,1 zł na 1 akcję,
2) kwotę 33 259 409,43 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy (celowy) utworzony zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia nr 8 z dnia 22 marca 2018 roku,
3) pozostałą kwotę, tj. 1 000 000 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki w celu osiągnięcia przez ten kapitał co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego stosownie do treści przepisu art. 396 §1 kodeksu spółek handlowych" – czytamy w uchwale.
Dzień dywidendy ustalono na 27 marca 2018 r. a termin wypłaty dywidendy na 4 kwietnia 2018 r.
Jednostkowy zysk netto Cognor Holding w 2017 r. wyniósł 46,12 mln zł wobec 2,36 mln zł straty rok wcześniej.
Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.
(ISBnews)