GPW zarekomenduje wypłatę 2,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r.


Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza zaproponować przeznaczenie na dywidendę 92,34 mln zł z skonsolidowanego ubiegłorocznego zysku netto, co oznacza wypłatę w wysokości 2,2 zł na akcję, podała spółka.
"Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) informuje, że zamierza wystąpić do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 92 338 400 zł, co oznacza wysokość dywidendy 2,2 zł na jedną akcję i stanowi 63,3% skonsolidowanego zysku netto spółki za rok obrotowy 2017, przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych, zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową GPW. Jednocześnie wartość proponowanej dywidendy stanowi 59,2% skonsolidowanego zysku netto za rok obrotowy 2017, co jest zgodne z wytycznymi dla spółek Skarbu Państwa przyjętymi przez Kancelarię Rady Ministrów we wrześniu 2017 r." - czytamy w komunikacie.
Polityka dywidendowa GPW zakłada wypłatę dywidendy na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych, przypomniano.
"Przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która jest rekomendowana walnemu zgromadzeniu, zarząd giełdy uwzględnił między innymi następujące istotne czynniki:
- wyniki finansowe zrealizowane przez GK GPW w 2017 r.,
- wytyczne dla spółek Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za 2017 r., przyjęte przez Kancelarię Rady Ministrów we wrześniu 2017 r.,
- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej GPW,
- potrzeby podejmowania działań na rzecz rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce,
- stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
- potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności grupy kapitałowej GPW" - czytamy dalej.
W 2017 r. akcjonariusze GPW postanowili o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 90,24 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 2,15 zł na akcję. Kwota dywidendy stanowiła 70,7% skonsolidowanego zysku netto spółki za rok obrotowy 2016, przypadającego akcjonariuszom GPW za rok 2016 i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych.
GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.
(ISBnews)