Obecnie dodatki za wychowawstwo wynoszą w Warszawie średnio: 120 złotych w szkołach podstawowych oraz 170 złotych w szkołach średnich. Od września miałyby wzrosnąć o 250 złotych, czyli odpowiednio: do 370 i 420 złotych. Zmiana ta objęłaby blisko 11 tysięcy wychowawców.

Zdaniem wiceprezydenta Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego, "warunki stworzone przez reformę szkolnictwa spowodowały ogromne obciążenia zarówno wychowawców, jak i kadry zarządzającej, czyli dyrektorów placówek". Na te obciążenia - jak powiedział Paszyński - składają się m.in. zmienione warunki pracy, większe szkoły, zwiększone liczby oddziałów, a w przypadku kadry zarządzającej dodatkowo m.in. konieczność wprowadzania zmian w placówkach równolegle z działalnością dydaktyczną.

"Dlatego zarekomendujemy Radzie Warszawy zwiększenie od września br. pensji kadry zarządzającej placówkami oświatowymi. Łącznie proponujemy przeznaczenie na zwiększenie dodatków w bieżącym roku 14 mln złotych, a w 2019 r. - 43 mln złotych" - poinformował Paszyński.

Zaznaczył, że "na razie, jako władze stolicy, złożyliśmy prośbę o zaopiniowanie zmian w regulaminie do związków zawodowych".

"Dokładną kwotę dodatku dla kadry zarządzającej dopiero poznamy po decyzji podjętej podczas posiedzenia Rady Warszawy, ale prawdopodobnie będzie to około 1000 złotych" - poinformował wiceprezydent Warszawy. Zwrócił jednocześnie uwagę, że "sytuacja dyrektorów pogorszyła się przez ostatnie zmiany - przestali mieć możliwość dostawania godzin ponadwymiarowych, skrócił im się czas urlopu wypoczynkowego, nie mówiąc już o ogromie obowiązków wynikających z ciągłych zmian prawa i biurokracji, którą muszą wykonywać".

W stołecznych publicznych szkołach pracuje ponad 27,5 tys. nauczycieli. Jak czytamy w komunikacie prasowym stołecznego urzędu, od 2006 roku ich pensje wzrosły średnio o 59 proc. (2006 r. wynosiły 3191 złotych; 2018 r. - 5073 złotych). Warszawscy nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne, które wynoszą średnio 600 złotych miesięcznie. Z kolei dodatki dla najlepszych nauczycieli wynoszą nawet 1200 złotych. W innych miastach - podaje urząd - są niższe: we Wrocławiu i Krakowie wynoszą około 300 złotych; w Lublinie około 200 złotych; w Poznaniu oraz Łodzi około 150 złotych.

Na pensję nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze (w wysokości określanej corocznie w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej ws. minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli) oraz dodatki określone w ustawie – Karta Nauczyciela. Są to: dodatek za wysługę lat, dodatek wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy, dodatek funkcyjny nauczyciela doradcy, dodatek funkcyjny nauczyciela konsultanta, dodatek za warunki pracy, dodatek za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatek motywacyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy i doraźnych zastępstw.

Z tabeli będącej załącznikiem do rozporządzenia ws. minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli wynika, że od 1 kwietnia wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (tacy stanowią ponad 90 proc. wszystkich nauczycieli) wynosi dla stażysty 2417 zł brutto, nauczyciela kontraktowego - 2487 zł brutto, nauczyciela mianowanego - 2824 zł brutto, a dyplomowanego - 3317 zł brutto.

Część dodatków przepisy uzależniają wprost od wysokości wynagrodzenia zasadniczego i jest to m.in. dodatek za wysługę lat. Oznacza to, że rosną one zawsze, gdy rośnie płaca zasadnicza.

Z kolei wysokość innych dodatków, np. motywacyjnego czy funkcyjnego, określają same samorządy w regulaminach wynagradzania. (PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk