Elektrobudowa miała 4,84 mln zł zysku netto, 5,1 mln zł zysku EBIT w III kw.2018Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Elektrobudowa odnotowała 4,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 12,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,1 mln zł wobec 15,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 212,33 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 251,53 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 55,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 513,58 mln zł w porównaniu z 607,59 mln zł rok wcześniej.

"Główne czynniki wpływające na rezultaty finansowe grupy w okresie 9 miesięcy 2018 roku, to:

- pomniejszenie przychodów ze sprzedaży o kwotę 60 300 tys. zł w związku z opóźnieniem w realizacji umowy, jak również strata wygenerowana na kontrakcie w trakcie pierwszego półrocza 2018 roku (budowa instalacji Metatezy),

- przeszacowanie marż na kontraktach kalkulowanych w latach 2013 – 2016, gdzie wzrost kosztów materiałów, usług podwykonawczych oraz brak podwykonawców spowodował, że marże są w chwili obecnej na poziomie niższym niż planowane,

- przeszacowanie marż na kontraktach, na których na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie uzgodniono z Inwestorami zakresu robót dodatkowych" - czytamy w raporcie.

W przychodach grupy 94,27% stanowią przychody osiągnięte przez jednostkę dominującą Elektrobudowa SA. W okresie trzech kwartałów 2018 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 513,58 mln zł, w porównaniu z 607,59 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co stanowi spadek o 15,47%. Spadek przychodów, w porównaniu do okresu 9 miesięcy 2017 roku jest związany głównie z:

- zmniejszeniem poziomu zamówień projektów realizowanych w formule generalnego wykonawstwa oraz na realizację instalacji elektrycznych,

- korektą przychodów ze sprzedaży na kontrakcie [budowa instalacji Metatezy] w kwocie 60 300 tys. zł, o czym mowa powyżej, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 46,09 mln zł wobec 29,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)