Celem szkoleń - czytamy w informacji - jest m.in. podniesienie świadomości z korzyści płynących z wykorzystania danych satelitarnych wśród pracowników administracji publicznej oraz upowszechnienie stosowania danych satelitarnych w realizacji zadań publicznych.

"Program szkoleń dla urzędników (...) ma z jednej strony wspomagać wzrost efektywności i innowacyjności administracji publicznej, a z drugiej wspierać rozwój przedsiębiorstw krajowego sektora kosmicznego poprzez stymulację komercyjnego rynku aplikacji wykorzystujących zobrazowania optyczne i radarowe" – mówi cytowany w piśmie prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorz Brona. Dodał, że rozpoczęły się już prace nad przygotowaniem programu szkoleń, które powinny się rozpocząć w 2. połowie roku 2019.

Program szkoleń jest opracowywany z myślą o dwóch grupach odbiorców: kierownictwie i wyższej kadrze menedżerskiej instytucji publicznych oraz urzędnikach i specjalistach średniego szczebla. Szkolenia będą przede wszystkim prowadzone w formie stacjonarnej (wykłady i warsztaty); pokażą zastosowania technologii satelitarnych w pracy administracji publicznej.

Udostępniony zostanie również moduł e-learningowy, który przyczyni się do utrwalenia efektów oraz da możliwość samodzielnego dokształcania się. Dodatkowo Polska Agencja Kosmiczna uruchomi również tematyczne e-szkolenia w formie webinarium. Formy zdalne, oparte na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych mają zwiększyć dostępność szkoleń dla szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców. Polska Agencja Kosmiczna będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie szkoleń pilotażowych oraz za zapewnienie ich uczestnikom wsparcia eksperckiego przez pół roku od zakończenia szkolenia.

Z ankiety, którą PAK przeprowadził wśród urzędników, wynika, ze najpopularniejszym obszarem wykorzystania danych satelitarnych jest gospodarka przestrzenna. Narzędzia te stosowane są w realizacji zadań związanych m.in. ze zmianami zagospodarowania i użytkowania terenu, inwentaryzacją działek rolnych, obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych, monitorowaniem stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, identyfikacją nielegalnych składowisk odpadów oraz występowaniem zjawiska osiadania terenu na obszarach objętych eksploatacją górniczą. 70 proc. ankietowanych przez Polską Agencję Kosmiczną urzędników gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich realizujących zadania związane z gospodarką przestrzenną jest zainteresowanych szkoleniami dotyczącymi wykorzystania zobrazowań satelitarnych w swojej pracy.

Preferowana przez urzędników tematyka szkoleń dotyczy przede wszystkim wykorzystania usług opartych na danych satelitarnych (64 proc.) oraz zobrazowań optycznych - ich interpretacji (39 proc.), analizy (38 proc.) i przetwarzania (35 proc.). Nieznacznie mniejszym zainteresowaniem cieszyłyby się szkolenia dotyczące danych radarowych – ich interpretacji (27 proc.), analizy(26 proc.) i przetwarzania (22 proc.).