Według informacji NFOŚiGW, przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS SA” rozpocznie się 1 marca 2019 r. i potrwa do 30 czerwca 2021 r. Jego koszt całkowity oszacowano na 219 980 580 zł, przy czym dofinansowanie, przekazane przez NFOŚiGW, wyniesie 134 mln zł.

Projekt przewiduje budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym, który będzie dysponował mocą elektryczną ok. 28 MWe oraz wymiennika ciepłowniczego z mocą cieplną ok. 37 MWt.

Jak podkreślał obecny przy podpisywaniu umowy minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, projekt ten "świetnie wpisuje się w podniesienie efektywności energetycznej".

"Projekt pozwala na wykorzystanie niewykorzystanych zasobów gazowych, czyli tych, które są tak naprawdę odpadem i nie były do tej pory zagospodarowane, do wykorzystania do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Więc za jednym zamachem będziemy mieli produkcję i energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji" - powiedział szef MIiR.

Obecnie powstający podczas produkcji koksu w Koksowni Radlin gaz koksowniczy jest oczyszczany i zużywany na potrzeby własne koksowni oraz sprzedawany do Elektrociepłowni Marcel. Niewykorzystana nadwyżka gazu spalana jest bezproduktywnie na odpustnicy gazu (strata ta dochodzi nawet do 14 proc. produkcji gazu w 2016 r. i 9,3 proc. w 2017 r). Planowana inwestycja wykonana zostanie w oparciu o sprawdzone w praktyce rozwiązanie i składać się będzie z dwóch kotłów parowych, jednej turbiny parowej kondensacyjno-upustowej, generatora elektrycznego oraz infrastruktury towarzyszącej. Każdy z kotłów będzie posiadał wydajność odpowiadającą 50 proc. całkowitej nominalnej ilości gazu koksowniczego, który będzie doprowadzany do bloku (maks. 21 tys. Nm3/h). Paliwem podstawowym dla kotłów będzie pochodząca z procesu technologicznego baterii Koksowni nadwyżka (w stosunku do potrzeb technologicznych Koksowni) gazu koksowniczego dostarczana własną siecią przesyłową bezpośrednio do nowego bloku energetycznego. Paliwem rezerwowym w okresach postojów gazowych będzie olej opałowy w ilości zapewniającej pokrycie potrzeby Koksowni na ciepło technologiczne i grzewcze. W ramach inwestycji JSW KOKS zostanie zagospodarowana nadwyżka gazu koksowniczego poprzez wykorzystanie jej jako paliwo gazowe do opalania bloku energetycznego wytwarzającego energię elektryczną i ciepło użytkowe w procesie wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby własne Koksowni i odbiorców zewnętrznych.

Finansowanie pochodzi z I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Jak podkreślał w środę minister Kwieciński, rząd zamierza promować podejście polegające na kogeneracji, także przy wykorzystaniu paliw kopalnych. "Nie ukrywamy, że coraz mocniej negocjujemy w ramach UE, żeby w kolejnej perspektywie finansowej tego typu projekty też mogły być wykorzystywane" - zaznaczył.

W tej chwili w parlamencie trwają też prace nad przygotowaną przez resort energii ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, czyli poprzez jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego w elektrociepłowniach. Według resortu w ustawie chodzi o wdrożenie nowego mechanizmu, który ma zastąpić wygasający w 2018 r. system oparty o świadectwa pochodzenia.

Według ME kogeneracja jest optymalnym sposobem wykorzystania paliw, ponieważ efektywność tego procesu może być nawet o 50 proc. większa niż w przypadku, gdy ciepło i energia elektryczna są produkowane osobno. Zmniejsza się też odpowiednio emisja zanieczyszczeń, tj. np.: dwutlenku węgla, pyłów, tlenków siarki i azotu oraz innych szkodliwych dla środowiska substancji. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś