Ile trwają okresy wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia jest uzależniona od czasu zatrudnienia pracownika przez danego pracodawcę. Zgodnie z tym kryterium może on wynosić:

Reklama
  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi z kolei:

  • 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie,
  • 1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące.

Kiedy zaczyna się okres wypowiedzenia

Jeżeli okres wypowiedzenia jest liczony w miesiącach, to rozpoczyna się w pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia trwa pełne miesiące, przy czym ich różna długość nie odgrywa żadnej roli dla terminu zakończenia wypowiedzenia.

Z kolei w przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w tygodniach za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się pierwszą niedzielę następująca po dniu złożenia wypowiedzenia.

Przy wypowiedzeniu liczonym w dniach (odnosi się wyłącznie do umowy na okres próbny) pierwszy dzień wypowiedzenia stanowi dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia.

Kiedy kończy okres wypowiedzenia

W przypadku wypowiedzenia liczonego w miesiącach okres wypowiedzenia kończy się wraz z ostatnim dniem miesiąca. Natomiast w przypadku wypowiedzenia liczonego w tygodniach - po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych, w kolejną sobotę.

Termin kończący okres wypowiedzenia liczonego w miesiącach i tygodniach reguluje art. 30 § 21 Kodeksu pracy, zgodnie z którym okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Momentem kończącym okres wypowiedzenia liczony w dniach jest dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia.