Akcjonariusze Ropczyc zdecydują 28 VI o upoważnieniu do emisji do 4,69 mln akcji


Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 czerwca br., o zmianie upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego przez emisję do 3 454 485 szt. nowych akcji o wartości nominalnej 2,5 zł na upoważnienie do emisji do 4 694 725 szt. nowych akcji o wartości nominalnej 2,5 zł, wynika z projektów uchwał.

"1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11 736 812,50 zł w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 2,5 zł każda, w liczbie nie większej niż 4 694 725 szt. 2. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy" - czytamy w projekcie nowego brzmienia statutu.
"Zarząd przewiduje, iż może pojawić się potrzeba podniesienia wysokości kapitału zakładowego spółki zaś udzielenie zarządowi spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedury podniesienia kapitału zakładowego spółki. Motywem dla podjęcia uchwały przewidującej wskazaną wyżej regulację jest między innymi: 1) szansa rozwoju spółki w rezultacie zaoferowania emisji akcji inwestorom strategicznym w okresie najbardziej dogodnym dla spółki; 2) skrócenie procedury zmierzającej do podwyższenia kapitału zakładowego; 3) obniżenie kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego" - czytamy w uzasadnieniu.
Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.
(ISBnews)