XTPL chce podwyższyć kapitał w drodze emisji do 65 tys. akcji bez pp


Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Zarząd XTPL zamierza podjąć uchwalę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję od 55 000 do 65 000 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda bez prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, poinformowała spółka. Cena emisyjna jednej akcji ma wynosić 130 zł, a zebrane środki mają posłużyć na finansowanie prac związanych z komercjalizacją technologii na rynkach Azji Południowo-Wschodniej oraz dalszy rozwój chmury patentowej, podano także.
"Zarząd XTPL informuje, że wobec otrzymania od grupy inwestorów zagranicznych wstępnej deklaracji zainteresowania dotyczącej objęcia akcji emitenta, jak również mając na uwadze dalsze plany rozwojowe spółki w zakresie komercjalizacji rozwijanej technologii, podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do wyemitowania nowych akcji i podwyższenia kapitału zakładowego emitenta w ramach kapitału docelowego" - czytamy w komunikacie.
"Technologia rozwijana przez XTPL ma zmienić reguły gry panujące w przemyśle. Widzimy to wyraźnie rozmawiając chociażby z korporacjami z branży wyświetlaczy (flat display market), czyli pierwszego rynku, w którym spółka zamierza wdrożyć swoją technologię. Budujemy wokół siebie silne struktury międzynarodowych ekspertów rynkowych - skupionych w Radzie Doradczej - i jesteśmy otwarci na współpracę z zagranicznymi inwestorami, którzy mają olbrzymie doświadczenie w inwestowaniu w spółki technologiczne na wczesnym etapie rozwoju. Rozumieją oni długofalowy potencjał XTPL i są cierpliwi w wspieraniu spółki na drodze do komercjalizacji. Dlatego z dużą satysfakcją odebraliśmy deklarację zainteresowania objęciem emisji od kolejnych międzynarodowych funduszy" - powiedział prezes Filip Granek, cytowany w osobnym komunikacie.
Zarząd spółki planuje następujące działania:
- pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego (w granicach kapitału docelowego) poprzez emisję od 55 000 do 65 000 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda;
- pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy emitenta prawa poboru akcji w całości;
- zaoferować objęcie akcji inwestorom znanym emitentowi przed dniem publikacji tego raportu. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 149 osobom, a w związku z tak przeprowadzaną ofertą akcji nie zostanie sporządzony prospekt emisyjny ani memorandum informacyjne;
- ustalić cenę emisyjną akcji w oparciu o VWAP (średnia cena ważona wolumenem obrotu) obliczoną za ostatni miesiąc notowań akcji spółki według stanu na dzień poprzedzający dzień publikacji tego raportu i pomniejszonego o 7% dyskonta i po zaokrągleniu w dół do pełnych złotych, co oznacza, że cena emisyjna jednej akcji wynosić będzie 130 zł;
- przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji m.in. na finansowanie prac związanych z komercjalizacją technologii na rynkach Azji Południowo-Wschodniej oraz dalszy rozwój chmury patentowej, podano także.

XTPL wyjaśnił w osobnym komunikacie, że ma zabezpieczone środki na działalność, jednak zastrzyk świeżego kapitału zwiększa możliwości prowadzenia przez spółkę prac komercjalizacyjnych.
"XTPL ma zapewnione bieżące finansowanie, ale przed nami kolejne, znaczne inwestycje w budowanie potencjału na przyszłość. Największą wartością naszej firmy - poza unikalną technologią i zespołem - jest własność intelektualna, dlatego pozyskany kapitał wydamy przede wszystkim na dalszy rozwój rodziny patentowej. Jesteśmy mocno zaawansowani we współpracy z dużymi korporacjami przy rozwijaniu przełomowego rozwiązania naprawy defektów dla branży wyświetlaczy. W tym kontekście dodatkowy kapitał pozwoli nam działać szybciej i z pozycji równorzędnego partnera. Kolejnym strategicznym priorytetem spółki jest rynek smart glass. Długofalowe inwestycje w tym obszarze są konieczne, gdyż XTPL jest silnie zaangażowane we wspólny z partnerem (liderem tego sektora) rozwój technologii. Ma być ona odpowiedzią na znaczące wyzwania tej branży, wyzwania, których rynek jeszcze nie rozwiązał, a potencjał widzi właśnie w naszej technologii" - dodał członek zarządu Maciej Adamczyk.
XTPL przewiduje także zwiększenie w przyszłości nakładów na rozwój biznesu w Azji Południowo-Wschodniej. Ze względu na koncentrację na tym obszarze kluczowych graczy z sektora wyświetlaczy jest to obecnie dla spółki jeden z priorytetowych rynków. Niedawne dołączenie do zarządu amerykańskiej spółki XTPL Japończyka Hiroshi Menjo, odpowiedzialnego za sukcesy japońskich i amerykańskich młodych firm technologicznych, jest potwierdzeniem tego kierunku., podano także.
"Rynek potrzebuje równowagi pomiędzy rozwojem produktów końcowych, a ich technologiami składowymi. Technologia XTPL jest rozwiązaniem, które wspiera tę równowagę, jednocześnie niosąc ze sobą zasadne zmiany w efektywności, jakości i kosztach. XTPL ma więc ogromny potencjał, lecz wchodząc na rynek, m.in. rynek azjatycki, potrzebuje jeszcze mocniej ukierunkowanej strategii. To jeden z powodów, dla których zgodziłem się dołączyć do rady doradczej XTPL" - powiedział Hiroshi Menjo, cytowany w komunikacie.
XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,27 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)