Władze powierzyły włoskiej poczcie obowiązek świadczenia tych usług "w ogólnym interesie gospodarczym". Chodziło o zachowanie i wspieranie pluralizmu mediów i różnorodności poglądów poprzez pobieranie obniżonych stawek dla wydawców i gazet w celu dystrybucji niektórych kategorii prasy.

Komisja Europejska oceniła tę decyzję jako zgodną z unijnymi zasadami pomocy państwa dotyczącymi rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych. Przepisy te umożliwiają państwom członkowskim, pod pewnymi warunkami, zrekompensowanie przedsiębiorstwom, którym powierzono obowiązki świadczenia usług publicznych, dodatkowych kosztów świadczenia tych usług.

KE stwierdziła, że poziom rekompensaty nie przekroczył kwoty potrzebnej do pokrycia kosztów netto poniesionych za świadczenie usługi. W rezultacie oceniono, że "środek był proporcjonalny".

Według KE rekompensata jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa, ponieważ wspiera usługi świadczone w ogólnym interesie publicznym i promuje pluralizm mediów, bez nadmiernego zakłócania konkurencji.

Poste Italiane jest największym dostawcą usług pocztowych we Włoszech. Świadczy usługi pocztowe na całym terytorium kraju.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)