NWZ Elektrobudowy zdecyduje 9 IX o emisji do 11,06 mln akcji bez prawa poboru


Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 4 września br., o powzięciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 22,11 mln zł poprzez emisję akcji zwykłych serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał.
"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 2 zł, ale nie wyższą niż 22 118 260 zł, poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 11 059 130 sztuk, o wartości nominalnej 2 zł każda akcja" - czytamy w projekcie uchwały.
Celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii F jest pozyskanie przez spółkę środków na zwiększenie poziomu kapitału obrotowego, ustabilizowanie współpracy z dostawcami i podwykonawcami oraz poprawę wskaźników płynności oczekiwaną od spółki przez instytucje finansowe zaangażowane w finansowanie działalności spółki, podano w uzasadnieniu.
"Intencją zarządu spółki, z zastrzeżeniem efektów procesu book building oraz z poszanowaniem zasady prawa pierwszeństwa, jest pozyskanie inwestora lub inwestorów, którzy mogliby być zainteresowani długoterminowym wsparciem spółki w osiągnięciu powyższych celów" - podsumowano.
Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)