GUS zaznaczył, że nakłady inwestycyjne były wyższe o 16,0 proc. od notowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zgodnie z opublikowanymi danymi, przychody z całokształtu działalności były wyższe o 6,7 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,0 proc. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 94,9 proc. przed rokiem do 95,1 proc.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 6,9 proc., a koszty tej działalności wrosły w skali roku o 7,1 proc.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 109,7 mld zł i był wyższy o 3,4 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 6,5 mld zł i był niższy o 1,8 mld zł niż przed rokiem.

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 95,1 proc., wobec 94,9 proc. przed rokiem). Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto spadł z 4,9 proc. do 4,7 proc., wskaźnik rentowności obrotu brutto z 5,1 proc. do 4,9 proc., a wskaźnik rentowności obrotu netto - z 4,2 proc. do 4,0 proc.

Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, informacji i komunikacji, budownictwie, pozostałej działalności usługowej, administrowaniu i działalności wspierającej, zakwaterowaniu i gastronomii oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji.

Osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w górnictwie i wydobywaniu, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, transporcie i gospodarce magazynowej, obsłudze rynku nieruchomości, oraz w przetwórstwie przemysłowym.(PAP)