Rezolucja, przyjęta w czwartek 500 głosami za przy 91 głosach przeciw i 50 wstrzymujących się, wzywa Radę do pilnego zakończenia ratyfikacji przez Unię Europejską Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, znanej również jako konwencja stambulska. PE wzywa w rezolucji siedem państw członkowskich, które podpisały konwencję, ale dotąd nie ratyfikowały - Bułgarię, Czechy, Węgry, Litwę, Łotwę, Słowację i Wielką Brytanię - aby niezwłocznie to uczyniły.

Europosłowie potępili „ataki i kampanie przeciwko konwencji w niektórych krajach, które opierają się na celowo błędnej interpretacji i fałszywym przedstawianiu jej treści opinii publicznej”.

Deputowani do PE zwracają się w rezolucji do Komisji Europejskiej o włączenie się do walki z przemocą ze względu na płeć. Proszą ją również o przedłożenie aktu prawnego dotyczącego wszystkich form przemocy na tle płci - w tym molestowania w internecie i przemocy w sieci.

Zdaniem PE wszystkie państwa członkowskie powinny zapewnić prawidłowe wdrożenie i egzekwowanie konwencji. Szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniego szkolenia wszystkim specjalistom zajmującym się ofiarami (sędziom, lekarzom, policjantom).

Konwencja stambulska, uchwalona w 2011 roku podczas posiedzenia Rady Europy w Stambule, ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na założeniu, że istnieje związek między przemocą a nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.

Polska ratyfikowała konwencję w 2015 roku.

Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)