"Populacja kredytobiorców, którzy złożą pozew przeciwko bankowi, jest prognozowana na okres kolejnych 5 lat na podstawie historii spraw sądowych banku w przeszłości i zakłada znaczny wzrost napływu nowych spraw" - czytamy w raporcie z wynikami wstępnymi za IV kw. ub.r.

Prawdopodobieństwo przegranej obliczono na podstawie dostępnej na dzień 31 grudnia 2019 r. historii pozytywnych i negatywnych prawomocnych wyroków dotyczących banku. Dotychczasowe prawomocne orzeczenia w indywidualnych postępowaniach dotyczących klauzul indeksacyjnych są w większości przypadków korzystne dla grupy.

"Ponieważ liczba prawomocnych wyroków nie jest statystycznie reprezentatywna (w sprawach dotyczących mBanku wydano zbyt mało prawomocnych wyroków), założenie prawdopodobieństwa przegranej uwzględnia dodatkowy bufor uwzględniający oczekiwane niekorzystne tendencje w decyzjach sądów w najbliższej przyszłości. Metodologia uwzględnia również oczekiwany poziom strat w przypadku przegrania sprawy przez bank" - czytamy dalej.

W IV kwartale 2019 roku grupa postanowiła zmienić metodologię kalkulacji rezerw na ryzyko prawne dotyczące indywidualnych spraw sądowych dotyczących klauzul indeksacyjnych w kredytach hipotecznych i mieszkaniowych we frankach szwajcarskich w wyniku zaobserwowanego wzrostu całkowitej liczby indywidualnych spraw sądowych, jak również zmiany orzecznictwa w takich sprawach sądowych.

"Na dzień 31 grudnia 2019 roku grupa obliczyła rezerwy na kredyty hipoteczne i mieszkaniowe we frankach szwajcarskich, stosując metodę 'wartości oczekiwanej' dopuszczoną przez MSR 37 'Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe", w której zobowiązanie jest szacowane poprzez uwzględnienie wszystkich możliwych scenariuszy oraz odpowiadających im prawdopodobieństw. Wysokość rezerw na indywidualne sprawy sądowe dotyczące klauzul indeksacyjnych obliczona przy zastosowaniu nowej metodologii wyniosła 417 653 tys. zł, co stanowi wzrost o 387 088 tys. zł w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku" - czytamy w raporcie.

Metodologia stosowana przez mBank jest uzależniona od wielu założeń, opierających się w znacznym stopniu na ocenie eksperckiej banku, wśród których najważniejsze to: prognozowana populacja kredytobiorców, którzy złożą pozew przeciwko bankowi, prawdopodobieństwo prawomocnego przegrania spraw, rozkład oczekiwanych wyroków, które zostaną wydane przez sądy oraz strata poniesiona przez bank w przypadku przegrania sprawy w sądzie, podano także.

Bank podał też, że istotny negatywny wpływ na zysk operacyjny Grupy mBanku miał ujemny wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi, który osiągnął wartość 293,5 mln zł w porównaniu do 66,6 mln zł w poprzednim kwartale. Wzrost ten był spowodowany zmianą metodologii kalkulacji rezerw na ryzyko prawne dotyczące indywidualnych spraw sądowych dotyczących klauzul indeksacyjnych w kredytach hipotecznych i mieszkaniowych we frankach szwajcarskich.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.

>>> Czytaj też: Kto kupi mBank? Bloomberg: Pekao i Apollo Global Management złożyły wstępne oferty