Jednocześnie rada nadzorcza odwołała obecnych członków zarządu: Michała Kuczmierowskiego i Radosława Łabędzkiego-Domagalskiego. Do pełnienia obowiązków członka zarządu oddelegowany został z rady nadzorczej Michał Pietrzyk, podała spółka. Rada nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu i członków zarządu PGZ.

"Kandydat na stanowisko prezesa zarządu powinien: 1) spełniać łącznie poniższe warunki: a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, d) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. 2) korzystać z pełni praw publicznych, 3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 4) posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej 'tajne', a w przypadku braku ww. dostępu zobowiązać się do wypełnienia, w terminie 21 dni od powołania, ankiety bezpieczeństwa osobowego, 5) zobowiązać się - o ile to konieczne, w przypadku powołania do zarządu spółki - do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez spółkę odpowiednich koncesji" - czytamy w ogłoszeniu.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) jest producentem systemów i rozwiązań wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP i formacje sojusznicze. Dostarcza zaawansowane technologicznie produkty, w szczególności systemy artyleryjskie, systemy radarowe, indywidualne wyposażenie żołnierza oraz systemy obrony przeciwlotniczej. Skupia ponad 50 spółek najważniejszych dla polskiego przemysłu obronnego: zakłady produkcyjne, serwisowe i ośrodki badawcze.