Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Rafako miało w ujęciu jednostkowym 958,1 mln zł przychodów i stratę netto z działalności kontynuowanej w wysokości 217,21 mln zł za 2019 r., według wstępnych danych, podała spółka.

„Wstępne jednostkowe dane finansowe emitenta zostały oszacowane w następujący sposób:

- przychody ze sprzedaży za 2019 r. wynoszą 958 103 tys. zł (wzrost o 314 790 tys. zł w stosunku do 2018 r.),

- strata brutto ze sprzedaży za 2019 r. wynosi 101 409 tys. zł (wobec zysku na poziomie 61 897 tys. zł za rok 2018),

- strata operacyjna za 2019 r. wynosi 205 537 tys. zł (wobec zysku na poziomie 3 703 tys. zł za rok 2018),

- strata netto z działalności kontynuowanej za 2019 r. wynosi 217 207 tys. zł (wobec zysku za rok 2018 r. 4 302 tys.)" - wymieniono w komunikacie.

W ocenie zarządu emitenta na obniżenie jednostkowego wyniku netto za 2019 r. wpływ miały następujące istotne czynniki, dotyczące bezpośrednio emitenta:

a) podjęcie decyzji o dokonaniu korekty wycen kontraktów długoterminowych w wyniku przeprowadzenia okresowej analizy kosztów poniesionych w związku z ich realizacją oraz weryfikacji założeń odnośnie przyszłych przychodów i kosztów związanych z tymi kontraktami, w tym mających ujemny wpływ na wynik, tj. rozpoznanie straty w wysokości ok. 120 000 tys. zł w szczególności w związku z realizacją kontraktów w Kozienicach (dostawa i montaż instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotłów AP-1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów) oraz Wilnie (budowa bloku elektrociepłowni opalanego biopaliwem),

b) podjęcie decyzji o dokonaniu odpisów z tytułu obligacji i innych należności wobec spółki PBG w restrukturyzacji, wobec której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 12 lutego 2020 r. wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego, wymieniono także.

Emitent zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym, wskazano także.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe emitenta będzie przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdań finansowych za 2019 rok, zaznaczono w informacji.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)