Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła z urzędu postępowania administracyjne dotyczące nałożenia kar pieniężnych na sześciu byłych członków zarządu oraz sześciu byłych i obecnych członków rady nadzorczej GetBack, podała Komisja.

"Wszczęcie postępowań jest konsekwencją wielokrotnego naruszenia przez GetBack obowiązków informacyjnych, określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, wskazanych w decyzji KNF z 17 grudnia 2019 r. nakładającej na spółkę karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy zł. Wszystkie naruszenia zostały przez KNF uznane za rażące" - czytamy w komunikacie.

Komisja nałożyła na GetBack w restrukturyzacji karę pieniężną w związku ze stwierdzeniem naruszeń ustawy o ofercie w zakresie nienależytego sporządzenia:

- skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2017,
- skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku oborowego 2017,
- raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2017,
- skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2017,
- raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2017

oraz niewykonania obowiązku publikacji:
- skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017,
- raportu rocznego za rok obrotowy 2017,
- skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018, wymieniono.
"Członkowie zarządów oraz rad nadzorczych emitentów powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnieniem funkcji oraz nieuchronności sankcji administracyjnych w przypadku niewywiązania się z obowiązków. Bieżący komunikat ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania reguł uczciwego obrotu oraz podkreślenie okoliczności, że za prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych odpowiedzialne są osoby sprawujące funkcje w zarządzie, a członkowie rady nadzorczej za nadzór w tym zakresie" - czytamy dalej.

W ocenie KNF, przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowań umożliwi poinformowanie szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności inwestorów, o podejmowanych przez organ nadzoru działaniach, również tych mających na celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa. Informacja ta nabiera szczególnego znaczenia w kontekście sytuacji faktyczno-prawnej spółki, wobec której zatwierdzono układ z wierzycielami, podsumowano.

>>> Czytaj też: Banki straciły miliardy na foreksie. Sędziowie lepiej rozumieją ekonomię niż bankowcy