Atende miało 1,82 mln zł straty netto, 2,48 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Atende odnotowało 1,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,69 mln zł wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 2,48 mln zł wobec 5,72 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,02 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 74,11 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Atende osiągnęła w I kwartale 2020 r. słabsze wyniki niż w pierwszym kwartale roku poprzedniego, niemniej nie odbiegają one znacząco od wyników uzyskiwanych zwykle w pierwszym kwartale roku. Wpływ na uzyskane wyniki i zaprezentowane porównanie do roku ubiegłego miały trzy główne czynniki. Po pierwsze, nie są konsolidowane już wyniki Sputnik Software, ponieważ posiadane w spółce udziały emitent sprzedał pod koniec 2019 r. Drugim czynnikiem, który jednak najbardziej wpłynął na wynik porównania pomiędzy I kwartałem roku bieżącego i 2019 r., jest bardzo wysoka baza porównawcza ze względu na fakt osiągnięcia w I kwartale 2019 roku bardzo dobrych wyników, zwykle trudno osiągalnych w pierwszym kwartale roku" - czytamy w raporcie.

"Kolejnym czynnikiem, który negatywnie wpłynął na wyniki, były wprowadzone w marcu br. ograniczenia związane z pandemią i trwający zastój na rynku zamówień publicznych. Spowodował on przesunięcia realizacji projektów o łącznej wartości ok. 10 mln zł, a przychody od klientów sektora publicznego w samej nadrzędnej spółce Atende zmniejszyły się o 13,6 mln zł w porównaniu do I kwartału 2019 r." - czytamy dalej.

Na wynik negatywnie wpłynęły także ujemne różnice kursowe związane z wyceną zobowiązań wynikających z wieloletnich umów najmu pomieszczeń biurowych w Atende, Atende Software i Omnichip, denominowanych w euro i rozpoznanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSSF 16, w sumie obniżając w I kwartale 2020 r. zysk brutto Grupy Atende o 955 tys. zł (w I kwartale 2019 r. negatywny wpływ wyniósł 3 tys. zł), podała także spółka.

"Zdaniem zarządu, w obecnej sytuacji gospodarczej ważniejszym od chwilowego wzrostu sprzedaży jest stabilność finansowa spółki. Wartą specjalnego podkreślenia jest bardzo dobra sytuacja Grupy Atende w zakresie posiadanej gotówki. Stan środków pieniężnych na koniec I kwartału 2020 r. wyniósł 25,7 mln zł, a w trakcie raportowanego okresu zwiększył się on o 10,3 mln zł" - napisano też w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 1,39 mln zł wobec 1 mln zł zysku rok wcześniej.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)