PKP Cargo miało 114,4 mln zł straty netto, 90 mln zł zysku EBITDA w I kw.Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - PKP Cargo odnotowało 114,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 53,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2020 roku, w wyniku pandemii COVID - 19, grupa odnotowała niższe wyniki finansowe od oczekiwanych, przewidując jednocześnie, że negatywny trend może zostać podtrzymany również w najbliższych miesiącach" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 105,6 mln zł wobec 86,9 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 90 mln zł wobec 258,5 mln zł.

"Wyjaśnienia najważniejszych zmian wpływających na poziom wyniku EBIT w okresie 3 miesięcy 2020 r. w porównaniu do 3 miesięcy 2019 r. zostały opisane poniżej:

- spadek przychodów z tytułu umów z klientami (w tym głównie przychodów z tytułu usług przewozowych oraz spedycyjnych) wynikał przede wszystkim ze spadku przewozów (spadek pracy przewozowej o 18,4%)

- wzrost kosztów amortyzacji i odpisów z tytułu utraty wartości w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi dotyczącymi inwestycji taborowych w 2019 r.;

- spadek kosztów zmiennych zużycia energii i paliwa trakcyjnego oraz usług dostępu do infrastruktury o 18,0% na skutek spadku pracy przewozowej o 18,4%;

- wzrost kosztów świadczeń pracowniczych wynikał przede wszystkim z podwyżki wynagrodzeń w PKP Cargo S.A. (podwyżka została przyznana od 1 sierpnia 2019 r.), przy spadku przeciętnego zatrudnienia o 284 etaty w grupie

- pozycja pozostałe zmiany miała pozytywny wpływ na wynik EBIT m.in. z tytułu zwiększonego wyniku netto w wysokości 3,3 mln zł wynikającego z dodatnich różnic kursowych dotyczących głównie należności i zobowiązań handlowych, spadku kosztów z tytułu usług transportowych o 3,1 mln zł oraz spadku pozostałych usług o 2,1 mln zł" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 035,7 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 1 260,9 mln zł rok wcześniej.

"Grupa w I kwartale 2020 r. poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 216,5 mln zł, tj. mniej o 23,3% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Największa część nakładów inwestycyjnych w I kwartale 2020 r. w Grupie PKP Cargo została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych związanych z taborem, głównie na naprawy okresowe (P4 i P5) i przeglądy okresowe (P3) taboru, modernizację lokomotyw i wagonów oraz zakup lokomotyw - łącznie 163,2 mln zł (tj. 75,4% nakładów inwestycyjnych). Ponadto poniesiono również nakłady na informatyzację, tj. zakup sprzętu komputerowego i aktywów niematerialnych (oprogramowania) na poziomie 3,9 mln zł, na budownictwo inwestycyjne na poziomie 9,3 mln zł, na zakupy pozostałych maszyn, urządzeń oraz pozostałego wyposażenia warsztatowego i biurowego na poziomie 4,8 mln zł oraz praw do użytkowania aktywów na poziomie 35,3 mln zł, w tym w obszarze nieruchomości na poziomie 20,5 mln zł, w obszarze taboru na poziomie 14,2 mln zł oraz w pozostałych obszarach na poziomie 0,6 mln zł" czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 102,4 mln zł wobec 41,7 mln zł zysku rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)