Trasa W-Z to ciąg ulic Pileckiego, Artyleryjskiej i Kamiennej od węzła zachodniego do planowanego węzła wschodniego na styku z ulicą Fordońską.

W ostatnich latach opracowana została wielowariantowa koncepcja trasy, przewidująca powstanie drugiej jezdni. Początkowo zostały przygotowane trzy warianty, a po przeprowadzonych przed trzema trzy konsultacjach społecznych powstał czwarty wariant.

Wariant przygotowany na podstawie konsultacji z mieszkańcami zakłada oprócz dobudowania drugiej jezdni również budowę dwupoziomowych skrzyżowań na połączeniu trasy z ulicami Gdańską, Sułkowskiego i Wyszyńskiego. Przewidziano budowę drugiego mostu nad Brdą w dzielnicy Jachcice i wiaduktu nad torami kolejowym w rejonie fabryki Pesa. Opracowanie objęło też węzeł wschodni, czyli połączenie ulic Kamiennej i Lewińskiego z przyległymi ulicami.

Zmodernizowana trasa ma pełnić rolę głównej ulicy, po której będzie można jeździć z prędkością do 70 km/h.

Opracowanie objęło rozbudowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, m.in.: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej z systemem odwodnienia i ekranów akustycznych. Odległości między skrzyżowaniami nie będą mniejsze niż 600 m.

Reklama

Koncepcja przebiegu trasy wraz z kompleksowym raportem oddziaływania na środowisko posłuży do ubiegania się o decyzję środowiskową. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oceni projektowane rozwiązania i wpływ różnych wariantów przebiegu trasy na środowisko naturalne.

Zmodernizowana trasa będzie miała 8,6 km długości. Przewidziano realizację inwestycji etapami. W pierwszej kolejności planowany jest odcinek pomiędzy ulicami Gdańską i Wyszyńskiego. Planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla tej części trasy. W budżecie miasta na ten cel zarezerwowano 250 tys. zł. (PAP)

Autor: Jerzy Rausz