Nasze oczekiwania rocznego wzrostu cen kształtują się na poziomie 3,2%, a miesięcznego 0,5%. Przewidujemy, że w grudniu nastąpił wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych o 0,7%, głównie w wyniku wzrostu cen warzyw przy stabilizacji cen w pozostałych kategoriach (szacunki na podstawie cen z rynku hurtowego). Ponadto oczekujemy silnego wzrostu cen paliw (w skali 5,6% m/m), co wynika z obserwowanego istotnego wzrostu cen detalicznych paliw w wyniku wzrostu cen ropy na rynkach światowych do poziomów najwyższych od ponad dwóch lat. Wzrost wskaźnika rocznego wynikać będzie z przyspieszenia rocznego tempa wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz rocznego tempa wzrostu cen w transporcie, a także ze wzrostu cen związanych z rekreacją i kulturą w ujęciu rocznym wobec ich wcześniejszych spadków. Na początku roku oczekujemy dalszego wzrostu inflacji – w styczniu do ok. 3,5%.

Oczekując wzrostu inflacji za grudzień do poziomu 3,2%, czyli poziomu górnej granicy przedziału dopuszczalnych wahań inflacji wokół celu inflacyjnego NBP, sądzimy, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na podwyżkę stóp w styczniu wobec braku posiedzenia decyzyjnego RPP w lutym. Ewentualne przesunięcie momentu podniesienia stóp na marzec będzie uzależnione od danych o grudniowej inflacji oraz kształtowania się kursu złotego w kontekście sytuacji na rynkach międzynarodowych. Według naszych prognoz wzrost stóp w I kwartale nie oznacza jednak rozpoczęcia serii podwyżek. Dalsze podwyżki stóp procentowych nastąpią w II połowie 2011 r. i wyniosą łącznie 75 pkt. baz.

Najważniejszą informacją z rynków zagranicznych w nadchodzącym tygodniu będzie natomiast publikacja danych na temat dynamiki zatrudnienia w USA, które w najbliższych miesiącach będą miały istotne znaczenie dla oceny działań FOMC. Po słabych danych za listopad (wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym o 39 tys. os.) spodziewane jest zwiększenie przyrostu liczby nowych etatów.

W nadchodzącym tygodniu oczekiwana jest również publikacja ostatecznych wartości wskaźników koniunktury w strefie euro oraz USA, a także serii danych makroekonomicznych ze strefy euro (w tym inflacji HICP, sprzedaży detalicznej, stopy bezrobocia i ostatecznych szacunków dynamiki PKB w III kw. 2010 r.). Publikowany jutro protokół z posiedzenia FOMC w grudniu najprawdopodobniej nie przyniesie zmiany oczekiwań co do przyszłych działań komitetu wykonawczego Fed i nie będzie miał większego znaczenia dla rynków finansowych.

Źródło nieznane