Relacja salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB w II kw. 2011 r. wyniosła -2,2 proc. Konsensus oczekiwań analityków wynosił (wg różnych źródeł) 2.552 mln euro. Na wysokość salda rachunku bieżącego wpłynęły: ujemne salda dochodów (4.173 mln euro) i obrotów towarowych (3.148 mln euro) oraz dodatnie salda usług (1.518 mln euro) i transferów bieżących (2.376 mln euro), podał NBP.

"Eksport towarów, w II kwartale 2011 r., został oszacowany na poziomie 35.267 mln euro, natomiast import w wysokości 38.415 mln EUR. W porównaniu z II kwartałem 2010 r. eksport towarów zwiększył się o 3.788 mln euro , tj. o 12,0 proc., a import zwiększył się o 5.309 mln euro, tj. o 16,0 proc. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 3.148 mln euro ‐ wobec minus 1.627 mln euro w II kwartale 2010 r." - czytamy w komunikacie.

NBP podał też, że saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 4.733 mln euro. Na wielkość salda zagranicznych inwestycji w Polsce istotny wpływ miał napływ kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji portfelowych.

"Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 601 mln euro. O wysokości tego salda zadecydował głównie napływ kapitału netto z tytułu inwestycji w instrumenty dłużne w kwocie 648 mln euro. Dodatnie reinwestowane zyski wyniosły 61 mln euro. Odpływ kapitału netto z tytułu zmniejszenia kapitałów własnych polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania wyniósł w tym okresie 108 mln euro" - czytamy w komunikacie.