Likwidacja deklaracji PIT, obniżenie stawki VAT w 2014 r., obniżenie relacji długu do PKB, wynegocjowanie ponad 300 mld zł w budżecie UE na lata 2014-2020, radykalne ograniczenie dostępu służb specjalnych do bilingów obywateli - to niektóre punkty programu wyborczego PO.

GOSPODARKA

Jednym z priorytetów polityki gospodarczej PO ma być deregulacja oraz ograniczanie biurokracji. Partia Donalda Tuska chce powołania biura interwencyjnego (pogotowia antybiurokratycznego) pod kierownictwem pełnomocnika premiera, które będzie zbierało skargi obywateli na absurdy biurokratyczne i na bieżąco interweniowało w urzędach i instytucjach. Platforma obiecuje wprowadzenie do 2013 roku rozwiązań gwarantujących Polsce wysokie przychody z wydobycia gazu łupkowego - które zostaną przeznaczone na bezpieczeństwo przyszłych emerytur. PO opowiada się za wprowadzeniem w przyszłej kadencji tzw. bankowej opłaty ostrożnościowej dla banków.

Reklama

Platforma chce wzmocnienia polskiego sektora bankowego m.in. przez stworzenie Rady Ryzyka Systemowego pod przewodnictwem Prezesa NBP. PO chce ponadto, aby projekty ustaw były procedowane wyłącznie po przejściu rygorystycznego badania ich przydatności dla obywateli i przedsiębiorców. Program PO zakłada też założenie w 2012 roku Polskiego Fundusz Innowacyjności na rzecz Badań i Rozwoju w przedsiębiorstwach.

FINANSE

Platforma zapowiada likwidację formularzy podatkowych PIT, a także obniżenie zasadniczej stawki VAT do 22 proc. w 2014 roku. Planuje zwiększenie ulgi podatkowej dla oszczędzających na emeryturę. Obiecuje też obniżenie relacji długu do PKB do 48 proc. w 2015 roku i do 40 proc. w 2018 roku.

EMERYTURY i RENTY

Po wyborach PO chce przeprowadzić reformę emerytur mundurowych; nowe zasady nie dotyczyłyby osób obecnie pracujących w tych służbach. Platforma obiecuje wprowadzenie tzw. bezpiecznych funduszy dla osób zbliżających się do emerytury przy jednoczesnym pozostawieniu osobom młodym funduszy bardziej efektywnych. Partia Tuska deklaruje zwiększenie do 6 proc. ulgi podatkowej dla osób dobrowolnie odkładających na emeryturę. Bezpieczeństwo emerytalne Platforma chce zagwarantować poprzez wykorzystanie m.in. dochodów państwa z gazu łupkowego do zasilenia funduszy emerytalnych.

SPRAWY SPOŁECZNE

PO zapowiada radykalne zwiększenie ulgi rodzinnej na trzecie i kolejne dziecko. Obiecuje też w przyszłej kadencji zwiększenie płac dla sfery budżetowej - zamrożonych ze względu na kryzys. Platforma chce wprowadzenia do Kodeksu pracy odnawialnych umów sezonowych dla pracowników, chce też zagwarantować kobietom "równą płacę za równą pracę".

Platforma planuje ograniczenie bezrobocia - poprzez związanie osób niepełnosprawnych z otwartym rynkiem pracy, podniesienie aktywności zawodowej kobiet w wieku 25-50 lat oraz określenie maksymalnej liczby bezpłatnych praktyk odbywanych u tego samego pracodawcy przez osoby kierowane z urzędów pracy.

PO zapowiada też "radykalne" podniesienie nakładów na aktywizację seniorów, a także zwiększenie wydatków na Uniwersytety Trzeciego Wieku i grupowe zajęcia zdrowotne dla seniorów.

ZDROWIE

Platforma planuje, aby od 2013 roku, Polacy mieli prawo wyboru, komu przekażą swoją składkę, wprowadzając możliwość powstania konkurencyjnych wobec NFZ funduszy zdrowotnych kontraktujących usługi medyczne dla swoich pacjentów. W 2012 roku środki przeznaczone na leczenie mają wzrosnąć - zgodnie z planem PO - o kolejne 3,5 mld złotych, do poziomu 61,5 mld złotych.

Od stycznia 2012 roku pacjent ma mieć prawo dochodzenia roszczeń za niepożądane skutki działań medycznych z pominięciem żmudnej i długotrwałej drogi sądowej; czas dochodzenia roszczeń powinien się skrócić z ponad 4 lat do 10 miesięcy.

PO deklaruje, że w 2014 roku zakończy prace nad pełną informatyzacją ochrony zdrowia. Platforma planuje też dalszy ciąg obniżania dopłat pacjentów do leków - już w 2012 roku pacjenci mają płacić mniej niż 30 proc. ceny leku refundowanego. Partia Tuska obiecuje też doprowadzenie do uznania przez kraje UE kwalifikacji polskich pielęgniarek, bez konieczności odbywania dodatkowych studiów.

EDUKACJA

Platforma chce zbudować tysiąc świetlików - centrów kultury, a także stworzyć - w ramach programu "Koperniki" w każdym województwie do 2020 roku Centra Nauki - których zadaniem będzie inspirowanie młodzieży do nauki i innowacyjności.

PO obiecuje zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w każdej gminie oraz wprowadzenie stopniowo (do 2015 roku) e-podręczników do szkół. PO zapowiada ponadto objęcie wszystkich dzieci w wieku 3 i 4 lat prawem do edukacji przedszkolnej, chce wyposażyć place zabaw przy szkołach w instalacje naukowe, a także stworzyć system doradztwa zawodowego w gimnazjach.

Partia Tuska zapowiada ponadto włączenie do programu kształcenia licealistów filozofii, budowę sieci "Astrobaz" - małych obserwatoriów nieba oraz ograniczenie na terenie szkoły sprzedaży niezdrowej dla dzieci żywności. Inne punkty programu to zwiększenie aktywności szkół w oferowaniu darmowych obiadów, wprowadzenie do szkół podstawowych programu edukacji obywatelskiej oraz wprowadzenie zapisu prawnego, który nałoży na przedszkola obowiązek funkcjonowania w godzinach od 6 do 18, dwanaście miesięcy w roku.

NAUKA i SZKOLNICTWO WYŻSZE

Platforma zapowiada "znaczące" podwyżki wynagrodzeń kadry akademickiej od 2013 roku. Najlepsi maturzyści od pierwszego roku studiów będą otrzymywać stypendia naukowe. Partia Tuska obiecuje założenie wspólnie z pracodawcami fundacji na rzecz staży w wiodących firmach, chce też zabiegać w KE i krajach członkowskich UE o zlokalizowanie w Polsce laboratorium dużej infrastruktury badawczej o znaczeniu ponadnarodowym

PO deklaruje też systematyczne zwiększanie budżetów dwóch niezależnych agencji finansujących badania naukowe - Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

INFRASTRUKTURA

PO obiecuje skrócenie terminu wydawania pozwoleń na budowę z około 300 do 100 dni, a liczby procedur - z ponad 30 do 15 oraz skrócenie terminu oczekiwania przez obywatela na rozstrzygnięcie jego sprawy w sądzie o 1/3 czasu. Inne obietnice programowe to dokończenie realizacji rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, w tym budowy autostrad A1, A2, A4 oraz A8 a także wzmocnienie sieci połączeń dróg ekspresowych i obwodnic miast

Platforma zapowiada dokończenie modernizacji kolei konwencjonalnej, dostosowanie sieci kolejowych do prędkości 120 i 160 km/h, a także zmodernizowanie 200 dworców kolejowych. W przyszłej kadencji partia Tuska chce dokończenia restrukturyzacji grupy PKP SA oraz sprywatyzowania Spółki PKP Cargo, Telekomunikacja Kolejowa, PKP Energetyka, PKP Intercity i PKL.

ROLNICTWO

PO przeznaczy miliard złotych ze środków unijnych na Fundusz Przedsiębiorczości na Wsi, chce też wspierać rodzinne gospodarstwa przez wprowadzenie uproszczonego systemu pozyskiwania unijnych środków. Zapowiada wprowadzenie preferencyjnego kredytu konsolidacyjnego oraz upowszechnianie posiadania komputerów osobistych przez rolników (a także szkolenia zapobiegające e-wykluczeniu na wsi). Platforma zapewnia, że jeśli wygra wybory to utrzyma integralność Lasów Państwowych, których właścicielem ma pozostać państwo.

UE

Platforma deklaruje m.in., że: wynegocjuje ponad 300 mld zł w budżecie UE na lata 2014-2020 na program inteligentnego rozwoju. PO chce być rzecznikiem rozszerzania Unii - przede wszystkim o kraje bałkańskie, a w dalszej perspektywie również o inne państwa europejskie, które spełnią wszystkie konieczne wymogi akcesyjne. Polska ma pozostać liderem w promowaniu i wdrażaniu programu Partnerstwa Wschodniego.

SPRAWY WEWNĘTRZNE

Platforma obiecuje radykalne ograniczenie dostępu służb specjalnych i policyjnych do bilingów obywateli oraz zwiększenie kontroli nad wykorzystywaniem podsłuchów. PO chce zlikwidować obowiązek noszenia przy sobie przez kierowcę dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu i prawa jazdy (policja i inne służby będą mogły skontrolować kierowcę, łącząc się elektronicznie z odpowiednim urzędem). Wśród postulatów programowych jest też usprawnienie wymiaru sprawiedliwości poprzez skrócenie o jedną trzecią czasu postępowań sądowych. PO proponuje ponadto, aby sądami kierowali dyrektorzy wybrani spośród specjalistów z zakresu zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Prezesi sądów mieliby się koncentrować na kierowaniu działalnością orzeczniczą i pracą z sędziami.

WOJSKO

Platforma przygotuje tzw. mapę drogową zakończenia polskiej misji w Afganistanie, obiecuje też racjonalizację zatrudnienia w resorcie obrony narodowej, przebudowę systemu dowodzenia wojskiem, poprawę funkcjonowania systemów informatycznych na wszystkich szczeblach dowodzenia.

INNE

PO wdroży program "ORLIK+" - będący "następcą" programu "Moje Boisko - Orlik 2012"; celem programu będzie budowa obiektów sportowych obejmujących zarówno boiska do gier zespołowych, jak i urządzenia do uprawiania innych dyscyplin sportowych, np. lodowiska czy bieżnie lekkoatletyczne.

Platforma deklaruje, że wykona zapisy "Paktu dla kultury", w którym zobowiązała się do podwyższenia finansowania kultury z budżetu państwa do co najmniej 1 proc. wszystkich wydatków budżetowych, poczynając od roku 2012 (bez środków europejskich i samorządowych).

PO chce zapewnić powszechny dostęp do Internetu do 2015 roku oraz wdrożyć w Polsce naziemną telewizję cyfrową. Partia Tuska opowiada się ponadto za ograniczeniem wydatków partii politycznych na reklamę, a także za ograniczeniem immunitetu parlamentarnego - aby zmniejszyć dystans między obywatelami a ich reprezentantami.

>>> Zobacz również programy wyborcze innych partii