"W roku 2011 Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 318 mln złotych. Zarząd zaproponuje wypłatę dywidendy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Dywidenda zostanie wypłacona przez spółkę dominującą Grupę Żywiec S.A"- podano w raporcie rocznym.

We wrześniu ub. roku zarząd Grupy Żywiec podjął decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2011 w wysokości 9 zł za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki.

Z zysku za 2010 r. spółka wypłaciła 65 zł dywidendy na jedną akcję również w dwóch transzach. W I akcjonariusze otrzymali po 20 zł dywidendy na akcję, zaś w drugiej po 45 zł na akcję.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 296,60 mln zł zysku netto wobec 372,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Żywiec miała 318,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 398,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 3605,94 mln zł wobec 3631,09 mln zł rok wcześniej.