"ZWZ postanawia zysk netto w kwocie 1.331.183.166,92 zł osiągnięty przez TVN S.A. w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2011 roku – przeznaczyć na: 1) wypłatę dywidendy w granicach kwot: od 34.387.642,10 zł do 35.300.302,30 zł skalkulowanej wynikowo w zależności od liczby akcji ustalonej na dzień dywidendy, przy uwzględnieniu liczby akcji objętych przez osoby uprawnione w ramach programów motywacyjnych TVN SA oraz z założeniem, że dywidenda płatna na jedną akcję wyniesie 0,10 zł; 2) utworzenie kapitału rezerwowego w granicach kwot: od 1.295.882.864,62 zł do 1.296.795.524,82 zł w zależności od łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy" - czytamy w projektach uchwał.

Dzień dywidendy ma zostać ustalony na 16 kwietnia, dzień wypłaty - na 7 maja. W ostatnim raporcie rocznym spółka informowała, że polityka dywidendowa grupy pozostaje niezmieniona: dla akcjonariuszy przeznacza się od 30 proc. do 50 proc. rocznego skonsolidowanego zysku netto, w uzależnieniu od poziomu zadłużenia i płynności grupy TVN.

W 2011 roku spółka miała 317,37 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 42,75 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1959,84 mln zł wobec 1925,13 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 1331,18 mln zł zysku netto wobec 276,87 mln zł zysku rok wcześniej.