Ankietowani ekonomiści spodziewają się spadku lub stabilizacji inflacji, wzrostu WIG, umocnienia złotego względem euro oraz stabilizacji krótko- i wzrostu długookresowych stóp procentowych.