Ośrodki doradztwa rolniczego przypominają rolnikom o zmianach, które wejdą w życie po wakacjach. To ważne przede wszystkim dla tych młodych rolników, którzy skorzystali z unijnego wsparcia pod warunkiem uzupełnienia wykształcenia, jeżeli nie dopełnią tego obowiązku, mogą stracić dotację.

Chodzi o 75 tys. zł premii z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania, w ramach działania pod nazwą "Ułatwianie startu młodym rolnikom", które jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Osoby, które w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie posiadały wymaganego wykształcenia, miały trzy lata na jego uzupełnienie. Czas liczony jest od otrzymania decyzji przyznającej wsparcie. Termin nie może być wydłużony. Gdy rolnik nie uzupełni wykształcenia, będzie musiał zwrócić pomoc z odsetkami.

Ponieważ od nowego roku szkolnego zmienia się system kształcenia zawodowego, młodzi rolnicy, którzy mają uzupełnić wykształcenie, a jeszcze się za to nie zabrali, będą mieli zupełnie inny tok nauki niż dotychczas. Ośrodki doradztwa rolniczego apelują, by wszyscy zainteresowali zapoznali się ze zmianami i na czas wywiązali się ze swoich zobowiązań.

Od nowego roku szkolnego nie będzie już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. Wyjątkiem będą szkoły policealne, ale tam - w przypadku szkół rolniczych - znacznie ograniczono liczbę zawodów, które można zdobyć.

Reklama

W miejsce likwidowanych szkół wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych - kwalifikacyjny kurs zawodowy, który może być prowadzony przez szkoły rolnicze.

Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (innym niż rolnicze) mogą ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz - po zdaniu egzaminu - uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje np. w zawodzie: rolnik (prowadzenie produkcji rolniczej), ogrodnik (zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych) czy pszczelarz (prowadzenie produkcji pszczelarskiej).

Natomiast młodzi ludzie z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym muszą równolegle z odbyciem kwalifikacyjnego kursu zawodowego uzupełnić wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie poprzez ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo zdanie egzaminów eksternistycznych.

Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie nauczania zawodu będzie porównywalny z programem zasadniczej szkoły zawodowej; przewiduje łącznie minimum 880 godzin zajęć. Przy takiej liczbie godzin zrealizowanie kursu w ramach jednej z wymienionych kwalifikacji będzie trwało ponad rok. Do tego trzeba doliczyć czas potrzebny na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i otrzymanie dyplomu.

Młodzi rolnicy z wykształceniem średnim (innym niż rolnicze) będą mogli podjąć naukę w szkole policealnej dla dorosłych, ale wyłącznie w zawodach: technik turystyki wiejskiej i technik weterynarii. W tym drugim przypadku w przyszłości trzeba prowadzić chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Nauka w szkole policealnej trwa dwa lata, a świadectwo jej ukończenia jest dokumentem potwierdzającym średnie wykształcenie rolnicze.